Nowoczesny sposób kształcenia

Projekt Modułowych Pracowni Przyrodniczych wychodzi naprzeciw potrzebie rozwoju nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych. MPP wspiera wprowadzenie zmian w modelu nauczania w zakresie nauk przyrodniczych, które przyniosła reforma systemu edukacji (cykl nauki w szkołach podstawowych wydłużony o dwa lata).

Nowa Podstawa programowa określa zakres treści zróżnicowanej grupy przedmiotów: przyrody w klasie IV, biologii i geografii w klasach V, VI, VII i VIII oraz chemii i fizyki w klasach VII i VIII. Organy prowadzące szkoły stają przed nowymi wyzwaniami zapewnienia odpowiednich warunków nauczania, w tym organizacji specjalistycznych pracowni wyposażonych w pomoce dydaktyczne.

Modułowe Pracownie Przyrodnicze przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli przyrody, geografii, biologii, chemii i fizyki. Umożliwia realizację obowiązkowych zajęć zgodnie z przyjętym aktualnie ramowym planem nauczania z przedmiotów:

przyroda — w klasie IV
geografia — w klasach V-VIII
biologia — w klasach V-VIII
chemia — w klasach VII-VIII
fizyka — w klasach VII-VIII

Modułowe Pracownie Przyrodnicze umożliwiają realizację nadrzędnych celów edukacji w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

Rozbudzenie zainteresowania uczniów światem przyrodniczym:

 • rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody;
 • rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej;
 • kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej.

Kształtowanie u uczniów postawy badawczej:

 • rozwijanie dociekliwości oraz chęci i umiejętności zadawania pytań;
 • kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania, np. poprzez doświadczenia i eksperymenty;
 • kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności;
 • rozwijanie samodzielności.

Wykształcenie u uczniów nawyków bezpiecznego eksperymentowania:

 • kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki bezpieczeństwa);
 • kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania doświadczenia.

Rozwinięcie u uczniów umiejętności prawidłowego prowadzenia eksperymentów naukowych:

 • wykonywanie podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń);
 • posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi;
 • dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii;
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji;
 • nauka prezentacji wyników z zastosowaniem narzędzi TIK.

Rozwinięcie u uczniów kompetencji pracy w grupie, w tym:

 • rozwijanie umiejętności podziału pracy na zadania składowe i rozdzielania zadań w zespole;
 • nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego zespołu.

Projekt MPP przynosi korzyści uczniom, nauczycielom i szkołom

Korzyści dla uczniów

Uczenie się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem zestawów opiera się na samodzielnie projektowanych i prowadzonych przez uczniów obserwacjach, doświadczeniach i badaniach. Taki sposób angażowania rozwija wiele kompetencji i postaw - samodzielnego myślenia, wyszukiwania informacji, formułowania pytań, analizy danych i wyciągania wniosków. Rozbudza ciekawość poznawczą, wzmacnia postawę badawczą, kreatywność i przedsiębiorczość, tworzy okazję do pracy zespołowej. Sposób gromadzenia danych i prezentacji wyników pracy jest okazją do rozwijania umiejętności stosowania nowych technologii.

Korzyści dla szkół podstawowych

 • doposażenie szkół, dotychczas nieposiadających specjalistycznych pracowni, w sprzęt i materiały wspierające nauczanie nie tylko przyrody, ale również biologii, geografii, fizyki i chemii;
 • doposażenie szkół w interdyscyplinarne i mobilne pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz wspierających nauczanie matematyki, informatyki i techniki;
 • stworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania w starszych klasach (klasy VII i VIII);
 • zwiększenie spójności treści i metod w obszarze kształcenia przedmiotów przyrodniczych;
 • powiązanie kształcenia przedmiotów przyrodniczych z nauką np. matematyki, informatyki czy techniki;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu;
 • rozwijanie potencjału do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów.

Korzyści dla nauczycieli

To przede wszystkim podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, a także matematyki, informatyki i techniki w zakresie praktycznego nauczania, z wykorzystaniem elementów metody badawczej.

Nauczanie z wykorzystaniem MPP oznacza dla nauczycieli: lepsze poznanie, rozumienie i stosowanie metody badawczej. W tym celu powstają specjalne materiały informacyjne i metodyczne oraz planowane są warsztaty mające na celu rozwijanie umiejętności stosowania metody badawczej w pracy z uczniami. Podczas warsztatów, nauczyciele nie tylko poznają wyposażenie MPP, lecz przede wszystkim metody ich użycia w procesie interdyscyplinarnego kształcenia. Niezbędnym warunkiem skuteczności szkolenia dotyczącego stosowania aktywnych metod pracy z uczniami będzie wykorzystanie analogicznych metod na szkoleniu nauczycieli. Zaangażowanie nauczycieli w proces badawczy umożliwi im praktyczne przetestowanie proponowanych działań.