SeNS, czyli naukowy patronat CNK

Patronat Kopernika

Nauczyciele i uczniowie ze szkół, które wystąpiły o patronat CNK, poznali Centrum Nauki Kopernik jako inne niż szkoła środowisko nauczania i uczenia się.
Nauczyciele, przy wsparciu trenerów, dowiedzieli się, jak tworzyć plan i materiały, aby efektywnie zorganizować przebieg wizyty uczniów w centrum nauki.
Uczniów zaprosiliśmy do eksperymentowania w różnych przestrzeniach edukacyjnych Kopernika.

W ramach programu Wars i Sawa – SeNS Centrum Nauki Kopernik zorganizowało:

1. Dedykowane warsztaty dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, których celem było:

a. poznanie i zrozumienie przestrzeni edukacyjnych CNK;
b. poznanie wybranych eksponatów jako stacji doświadczalnych oraz pomocy dydaktycznych;
c. lepsze poznanie zjawisk i procesów;
d. opracowanie programu/modelu wizyty edukacyjnej dla uczniów.

2. Indywidualne wizyty nauczycieli w CNK

Nauczyciele uczestniczący w warsztatach otrzymali możliwość dodatkowego jednorazowego wejścia do Kopernika, aby dopracować program wizyty z uczniami.

3. „Lekcje w Koperniku” – spotkania i warsztaty dla uczniów, których program objął:

a. zwiększenie zainteresowania uczniów nauką poprzez osobiste eksperymentowanie na wystawach;
b. rozwój kompetencji i postaw (otwartość na nowe doświadczenie, samodzielność podejmowania decyzji, osobiste zaangażowanie, motywacja do działania, współpraca w zespole, krytyczne myślenie, formułowanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi, interdyscyplinarne spojrzenie na naukę);

„Lekcje w Koperniku” przebiegały według modelu wizyty opracowanego przez nauczycieli na wcześniejszych warsztatach w CNK.

Nauczyciele ze szkół objętych patronatem opracowali 14 indywidualnych planów wizyt z uczniami w CNK. Powstały materiały edukacyjne stworzone przez nauczycieli różnych specjalności, nie tylko przyrodniczych. Głównym celem tak przygotowanych wizyt jest zaciekawienie uczniów nauką, stawianie pytań i samodzielne poszukiwanie odpowiedzi, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, nabycie umiejętności doboru eksponatów umożliwiających znalezienie odpowiedzi na zadane pytania badawcze.