Szkoła podstawowa

Warto wpleść zwiedzanie „Mikroświata” w tok nauczania w szkole podstawowej. Wizyta na wystawie może odwoływać się zarówno do celów ogólnych, jak i szczegółowych podstaw programowych, a także inspirować do samodzielnych eksperymentów uczniowskich oraz prowadzenia klasowych obserwacji i hodowli.

Do podstawowych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą m.in. umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody, umiejętność wyszukiwania i korzystania z informacji, a także uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji.

Edukacja wczesnoszkolna

Podstawa programowa zaleca: W sali lekcyjnej powinny być kąciki przyrody. Jeżeli w szkole nie ma warunków do prowadzenia hodowli roślin i zwierząt, trzeba organizować dzieciom zajęcia w ogrodzie botanicznym, w gospodarstwie rolnym itp.
Na poziomie I klasy wymaga się prowadzenia prostych hodowli/upraw. Na poziomie II klasy wymaga się prowadzenia prostych doświadczeń, a więc nie tylko utrzymywania hodowli, ale manipulowania warunkami i  analizy związków przyczynowo-skutkowych między wprowadzanymi zmianami, a obserwowanymi efektami.

Wizyta na wystawie może być inspiracją do dalszej aktywności edukacyjnej. Świat małych organizmów, trudnych lub wręcz niemożliwych do obserwacji gołym okiem to świetne poletko doświadczalne dla młodych badaczy. Hodowle małych stworzeń, widocznych pod lupą czy mikroskopem pozwalają na samodzielne obserwacje, a równocześnie są poręczne, niezbyt czasochłonne i łatwe w obsłudze. Akwarium w każdej klasie mogłoby przynieść mnóstwo korzyści!

Klasy IV – VI

Na tym etapie kształcenia podstawa programowa za cel ogólny stawia m.in. umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów). Uczeń wykonuje pomiary i korzysta z instrukcji (słowne, tekstowe, graficznej); dokumentuje i prezentuje wyniki obserwacji i doświadczeń; stosuje technologie informacyjno-komunikacyjne.
Na liście zalecanych aktywności ucznia znajdują się: obserwowanie i mierzenie, prowadzenie doświadczeń, dokumentowanie i prezentowanie, stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. Dodatkowo, część obserwacji i doświadczeń powinna mieć charakter ciągły lub okresowy.

Zwiedzanie ekspozycji to znakomity wstęp do prowadzenia eksperymentów w klasie, działań metodą projektową, a zwłaszcza aktywności, w których obserwacje są odsunięte w czasie (np. hodowla mikroorganizmów). Ponadto, wizyta na wystawie może służyć rozwinięciu umiejętności dokumentacji (fotograficznej i filmowej) będącej niezbędnym narzędziem podczas prowadzenia obserwacji przyrodniczych.