Centrum Nauki Kopernik
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500158017-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579702-N-2018
Data: 03/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Nauki Kopernik, Krajowy numer identyfikacyjny 14060331300000, ul. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie  20, 00390   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 596 41 11, e-mail przetargi@kopernik.org.pl, faks 22 596 41 13.
Adres strony internetowej (url): www.kopernik.org.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2018-07-10 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2018-07-13 godzina 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych