Pracownia Przewrotu KopernikańskiegoWspółpraca z biznesem i naukowcami

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK), której siedzibę zbudujemy obok CNK, będzie interdyscyplinarnym centrum badawczo-rozwojowym. To ośrodek innowacyjności na Mazowszu i pierwszy w kraju ośrodek B+R, w którym prowadzone będą badania nad  procesami uczenia się (learning sciences) oraz społecznego zaangażowania w naukę. Podstawowym przedmiotem prac B+R będzie rozwój edukacji w zakresie STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), wspierającej kształtowanie kompetencji kluczowych w XXI wieku. Tworzone tu innowacyjne produkty i rozwiązania edukacyjne oraz usługi badawcze  będą komercjalizowane.

W 2015 roku CNK rozszerzyło swoją działalność i uzyskało status instytucji badawczo-rozwojowej. Kopernik jest więc miejscem, w którym naukę nie tylko się poznaje, ale też tworzy. Nasz Dział Badań, we współpracy z partnerami akademickimi, realizuje projekty badawcze, m.in. dotyczące nowych w Polsce dziedzin – learning sciencesvisitor studies. Powstanie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego daje ogromną możliwość poszerzenia spektrum prowadzonych prac badawczo-rozwojowych B+R.
PPK, inspirowana najbardziej innowacyjnymi centrami B+R na świecie, wprowadzi do Polski nową jakość myślenia o edukacji. Korzystając ze światowych osiągnięć technologii i badań, stworzymy produkty (pomoce naukowe, eksponaty), rozwiązania (formaty zajęć, scenariusze) i usługi badawcze (standardy i rekomendacje) wrażliwe na lokalne potrzeby i konteksty. W tak powstałe w PPK narzędzia wyposażymy sektor edukacji formalnej i nieformalnej.

Chcąc tworzyć nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę, musimy tak zmienić sposób nauczania, aby edukacja przygotowywała młodych ludzi do życia we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie, kształtując odpowiednie umiejętności w sferze nauki i nowych technologii. Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Tworzone tu nowatorskie idee i produkty mają służyć uczeniu się praktycznemu, technicznemu i zawodowemu, a równocześnie wspierać kształtowanie kompetencji kluczowych w XXI wieku: umiejętności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.

W interdyscyplinarnej przestrzeni badawczej, w planowanym budynku – siedzibie PPK, spotkają się eksperci z dziedzin tak zróżnicowanych jak psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, lingwistyka, antropologia, socjologia, nauki przyrodnicze i ścisłe. Działania będą obejmować nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do tworzenia i projektowania nowych produktów i rozwiązań edukacyjnych oraz usług badawczych. Tu będą opracowywane i sprawdzane w praktyce nowatorskie formy i metody działań, badane i testowane różne metody pracy, analizowane i porównywane istniejące modele kształcenia.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to Konsorcjum, w którego skład wchodzą Centrum Nauki Kopernik oraz firmy Moje Bambino i BeCREO Technologies. Konsorcjum funkcjonuje w stworzonym wokół niego otoczeniu podmiotów partnerskich – instytucji naukowych i akademickich, organizacji społecznych i samorządowych oraz firm. Kompetencje, skala oddziaływania, potencjał społeczny i intelektualny zebranych tu podmiotów jest gwarancją realizacji postawionych celów. PPK będzie zatem międzysektorową przestrzenią współpracy partnerów naukowych, edukacyjnych, społecznych i biznesowych.

Współpraca z biznesem daje możliwość połączenia potencjału, jaki stworzy Pracownia z unikalnym doświadczeniem firm. Prototypowane i tworzone w PPK produkty, rozwiązania i usługi będą upowszechniane na rynku komercyjnym. Pracownia jest sygnałem dla przedsiębiorców, że Mazowsze i Polska chcą, w perspektywie długoterminowej, inwestować w kulturę rozwoju, kierować się w stronę innowacyjności oraz nieszablonowych rozwiązań gospodarczych. PPK będzie oferować firmom swoje wysoce innowacyjne usługi B+R; zasoby wiedzy i know-how zespołu badawczego, nowoczesną infrastrukturę do prowadzenia prac B+R na potrzeby produktów, rozwiązań i usług.