Badania

Relacja między nauką i nowoczesnymi technologiami a szeroko rozumianą edukacją.
To podstawowy kontekst badań prowadzonych w laboratoriach PPK.

Naukowcy, badacze, edukatorzy – z dziedzin tak zróżnicowanych jak psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, lingwistyka, socjologia, tzw. learning sciences, matematyka, fizyka, biologia, chemia i nauki inżynieryjne – będą tworzyć i badać nowe formaty, techniki, narzędzia i metody nauczania.

 • Realizowane będą projekty badawcze dotyczące efektywności nauczania.
 • Analizowane będą mechanizmy procesów poznawczych.
 • Eksplorowane będą metody, techniki i strategie edukacyjne.

PPK będzie miejscem, gdzie wydawnictwa edukacyjne, producenci pomocy szkolnych, twórcy nowych technologii i designerzy będą mogli testować jakość proponowanych rozwiązań lub współtworzyć je w procesie badawczym. Rozszerzający się rynek usług edukacyjnych będzie mógł korzystać z zasobów PPK i kreować nowe produkty kierowane do rodziców, edukatorów i ludzi uczących się w różnym wieku i o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

W laboratoriach PPK prowadzone będą:

 • badania dotyczące roli i zastosowań nowych technologii w nauczaniu i ich potencjału transformacyjnego w różnych środowiskach edukacyjnych,
 • badania i prace badawczo-rozwojowe dotyczące nowych rozwiązań w edukacji formalnej i nieformalnej,
 • analizy i ewaluacje wpływu i efektywności rozwiązań edukacyjnych, tworzonych przez PPK lub partnerów zewnętrznych.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego będzie pierwszym w Polsce ośrodkiem, prowadzącym zarówno szeroko zakrojone innowacyjne badania dotyczące procesów uczenia się, jak i prace badawczo-rozwojowe obejmujące nabywanie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy do projektowania i tworzenia nowych produktów, procesów lub usług, dzięki którym powstaną, nowatorskie w treści, formie i działaniu metody i narzędzia edukacyjne.

W planowanych działaniach PPK wykorzystane zostaną najlepsze praktyki światowe, wiedza o trendach badawczych i rozwojowych w zakresie edukacji oraz rozpoznanie potrzeb zmieniającego się rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.WYBRANE DLA PPK PRIORYTETOWE KIERUNKI BADAŃ NA MAZOWSZU WRAZ Z CELAMI BADAWCZYMI

Obszar specjalizacji „wysoka jakość życia”

 • Systemy edukacyjne i walidujące wiedzę
  - systemy edukacyjno-diagnozujące na potrzeby „lifelong learning” i kształcenia zawodowego
 • Technologie informatyczne służące przetwarzaniu informacji w celu zapewniania dostępu i generowania nowej wiedzy
  - narzędzia i techniki zapewniania rzetelności treści

Obszar specjalizacji „nowoczesne usługi dla biznesu”

 • Rozwiązania technologiczne i procesowe zarządzania wiedzą i kompetencjami pracowników
  - Systemy zarządzania procesami rozwoju wiedzy i kompetencji pracowniczych z uwzględnieniem wzrostu efektywności tych procesów i mapowania pożądanych kierunków zmian w odniesieniu do osób indywidualnych, grup pracowniczych i wydzielonych jednostek struktury gospodarczej
 • Technologie ułatwiające samodzielne projektowanie, tworzenie i komponowanie spersonalizowanych cyfrowych usług biznesowych przez przedsiębiorstwa
  - Technologie umożliwiające samodzielne tworzenie spersonalizowanych usług ICT
  - Optymalizacja nowych rozwiązań pod kątem obniżenia skali nakładów