Badania

W Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego będą prowadzone prace naukowe i badawczo-rozwojowe w partnerstwie zarówno z instytucjami naukowymi, jak i partnerami biznesowymi.
Współpraca z sektorem gospodarki daje możliwość spotkania potencjału, jaki stworzy Pracownia z unikalnym doświadczeniem biznesowym. Pracownia jest sygnałem dla przedsiębiorców, że Mazowsze i Polska chcą inwestować w kulturę rozwoju, kierować się w stronę innowacyjności oraz nieszablonowych rozwiązań gospodarczych w perspektywie długoterminowej.

WYBRANE DLA PPK PRIORYTETOWE KIERUNKIBADAŃ NA MAZOWSZU WRAZ Z CELAMI BADAWCZYMI Obszar specjalizacji „wysoka jakość życia” Systemy edukacyjne i walidujące wiedzę Systemy edukacyjno-diagnozujące na potrzeby „lifelong learning” i kształcenia zawodowego Technologie informatyczne służące przetwarzaniu informacji w celu zapewniania dostępu i generowania nowej wiedzy Narzędzia i techniki zapewniania rzetelności treści Obszar specjalizacji „nowoczesne usługi dla biznesu” Rozwiązania technologiczne i procesowe zarządzania wiedzą i kompetencjami pracowników Systemy zarządzania procesami rozwoju wiedzy i kompetencji pracowniczych z uwzględnieniem wzrostu efektywności tych procesów i mapowania pożądanych kierunków zmian w odniesieniu do osób indywidualnych, grup pracowniczych i wydzielonych jednostek struktury gospodarczej Technologie ułatwiające samodzielne projektowanie, tworzenie i komponowanie spersonalizowanych cyfrowych usług biznesowych przez przedsiębiorstwa Technologie umożliwiające samodzielne tworzenie spersonalizowanych usług ICT Optymalizacja nowych rozwiązań pod kątem obniżenia skali nakładów

Naukowcy, badacze, edukatorzy – z dziedzin tak zróżnicowanych jak psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, lingwistyka, socjologia, tzw. learning sciences, matematyka, fizyka, biologia, chemia i nauki inżynieryjne – będą tworzyć i badać nowe formaty, techniki, narzędzia i metody nauczania.

Podstawowym kontekstem badań prowadzonych w laboratoriach PPK jest relacja między nauką i nowoczesnymi technologiami a szeroko rozumianą edukacją.
Realizowane będą projekty badawcze dotyczące efektywności nauczania, analizowane mechanizmy procesów poznawczych, eksplorowane metody, techniki i strategie edukacyjne. PPK będzie miejscem, gdzie wydawnictwa edukacyjne, producenci pomocy szkolnych, twórcy nowych technologii i designerzy będą mogli testować jakość proponowanych rozwiązań lub współtworzyć je w procesie badawczym. Rozszerzający się rynek usług edukacyjnych będzie mógł korzystać z zasobów PPK i kreować nowe produkty kierowane do rodziców, edukatorów i ludzi uczących się w różnym wieku i o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

W laboratoriach PPK prowadzone będą:

  • badania dotyczące roli i zastosowań nowych technologii w nauczaniu i ich potencjału transformacyjnego w różnych środowiskach edukacyjnych,
  • badania i prace badawczo-rozwojowe dotyczące nowych rozwiązań w edukacji formalnej i nieformalnej,
  • analizy i ewaluacje wpływu i efektywności rozwiązań edukacyjnych, tworzonych przez PPK lub partnerów zewnętrznych.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego będzie pierwszym w Polsce ośrodkiem, prowadzącym zarówno szeroko zakrojone innowacyjne badania dotyczące procesów uczenia się, jak i prace badawczo-rozwojowe obejmujące nabywanie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy do projektowania i tworzenia nowych produktów, procesów lub usług, dzięki którym powstaną, nowatorskie w treści, formie i działaniu metody i narzędzia edukacyjne.

W planowanych działaniach PPK wykorzystane zostaną najlepsze praktyki światowe, wiedza o trendach badawczych i rozwojowych w zakresie edukacji oraz rozpoznanie potrzeb zmieniającego się rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.