Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

Interdyscyplinarne centrum badawczo-rozwojowe (B+R), w którym prowadzone są  badania z zakresu tzw. learning studies w celu prototypowania i kreacji  innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych PRACOWNIA PRZEWROTU KOPERNIKAŃSKIEGO jako centrum badawczo-rozwojowe Prowadzi interdyscyplinarne aktywności edukacyjne przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Bada - u zróżnicowanych społecznie i indywidualnie osób: gotowość podejmowania wysiłku poznawczego,  mechanizmy budowania znaczeń  mechanizmy podejmowania aktywności eksploracyjnej   Tworzy metody i narzędzia oraz rekomendacje i standardy rozwiązań edukacyjnych, a następnie Upowszechnia je poprzez sektor publiczny i komercjalizację.  Przedmiotem badań i uczestnikiem prac rozwojowych są ludzie, którzy biorą udział w zajęciach i jednocześnie testują rozwiązania (produkty i usługi edukacyjne); są oni także obiektem pogłębionych badań nad tym jak te produkty i usługi wpływają na zachodzące w tym czasie procesy uczenia się. CEL PRACOWNI PRZEWROTU KOPERNIKAŃSKIEGO Tworzenie i upowszechnianie  innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych  o niskim progu dostępności, które: Rozwiną kompetencje uczniów dotyczące nauki i nowych technologii, tak aby stali się w przyszłości ich twórcami. Będą kształtowały postawy kluczowe w XXI wieku – krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej. PRODUKTY PRACOWNI PRZEWROTU KOPERNIKAŃSKIEGO Modele analiz, komplementarne, wystandaryzowane narzędzia badawcze umożliwiające diagnozę poziomu realnej dostępności produktów edukacyjnych. Nowe formaty, techniki, narzędzia i metody uczenia ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii. Zalecenia, rekomendacje i standardy rozwiązań edukacyjnych. Nowe produkty edukacyjne, będące przedmiotem wdrożeń i komercjalizacji.