PPK – cele, zadania i efekty działań

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego, pracując nad edukacyjnymi innowacjami, łączy działania w sektorach nauki, edukacji i gospodarki. Tworzone produkty i rozwiązania edukacyjne oraz usługi badawcze odpowiadają na wyzwania XXI wieku.

W Polsce brakuje ośrodka, w którym można byłoby prowadzić badania nad procesami uczenia się i związane z nimi prace rozwojowe. Zapotrzebowanie w tym zakresie jest duże, głównie w branżach edukacyjnej i nowych technologii (producenci gier, zabawek, oprogramowania, pomocy edukacyjnych, aplikacji mobilnych, firmy szkoleniowe). PPK wypełni istniejącą lukę i będzie mieć duże znaczenie społeczno-gospodarcze.

W PPK korzystamy z dotychczasowego doświadczenia Centrum Nauki Kopernik w tworzeniu – w partnerstwach społecznych i biznesowych – produktów i rozwiązań edukacyjnych. W pracach PPK stosujemy mechanizmy szybkiego prototypowania  (rapid prototyping) i metodologii badań przez projektowanie (design based research). Kluczową rolę w efektywności podejmowanych przez nas działań odgrywa codzienny intensywny kontakt z użytkownikami proponowanych przez nas produktów i rozwiązań edukacyjnych, który ma miejsce w przestrzeni działań programowych CNK. To nasz unikalny „poligon doświadczalny”, w skali niedostępnej dla innych podmiotów.

Główne zadania

Rozwój innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i komunikacji naukowej w edukacji STEAM, które wspierają kształcenie kompetencji XXI wieku.

 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze edukacji i komunikacji naukowej we współpracy z instytucjami naukowymi i badawczymi w Polsce i na świecie oraz innowacyjnymi firmami z obszaru nowych technologii.
  Rezultatem prac będą rozwiązania i produkty (np. scenariusze zajęć, narzędzia dydaktyczne, eksponaty) i rekomendacje (np. dotyczące stosowanych metod pracy), które we współpracy z przedsiębiorstwami będą upowszechniane na rynku i zastosowane w edukacji formalnej i nieformalnej.
 • Tworzenie rozwiązań naukowych i technologicznych wykorzystywanych przez firmy.
 • Tworzenie, testowanie i ewaluacja pomocy dydaktycznych (np. zestawów edukacyjnych, eksponatów) i formatów komunikacji naukowej do wykorzystania w edukacji szkolnej i pozaszkolnej, w tym standardów wyposażenia szkolnych pracowni.
 • Wsparcie we wprowadzaniu w życie rozwiązań powstałych w wyniku prac PPK, budowanie i wzmacnianie relacji między nauką a biznesem.
 • Prowadzenie szeroko zakrojonego programu badań i rozwoju kompetencji XXI wieku wśród nauczycieli i edukatorów, traktowanych jak twórczych partnerów w procesie rozwoju edukacji w dialogu ze środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi i biznesem.
 • Rozwój nowatorskich metod edukacyjnych, służących kształceniu praktycznemu, technicznemu i zawodowemu w oparciu o innowacyjne metody łączenia pracy manualnej oraz technologii cyfrowego projektowania i fabrykacji (np. modelu Fablab i Makerspace).
 • Aktywny rozwój, w kraju i za granicą, istniejących inicjatyw edukacyjnych, traktowanych jako laboratorium dobrych praktyk i sposób dyfuzji opracowanych w PPK nowych rozwiązań i wyników badań.

Rozwój prac z obszaru learning sciences (interdyscyplinarnych badań służących naukowemu zrozumieniu procesów uczenia się i roli, jaką odgrywają w nich obiekty i innowacje edukacyjne, oraz rozwojowi metodologii badań).

 • Rozwój kadry naukowej, rozumiany jako uzyskiwanie stopni naukowych, publikacji i rozpoznawalności naukowej w Polsce i za granicą.
 • Organizowanie seminariów, konferencji i spotkań wymiany dobrych praktyk, łączących różne środowiska i partnerów zaangażowanych w prowadzone prace.
 • Budowanie społeczności zaangażowanej w badania i rozwój procesów uczenia się oraz wspieranie i sieciowanie inicjatyw badawczych w obszarze procesów uczenia się.