Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

CELE i DZIAŁANIA

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to interdyscyplinarne centrum badawczo-rozwojowe (B+R), w którym prowadzone są badania nad procesami uczenia się (learning studies) w celu prototypowania i tworzenia, a następnie upowszechniania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych o niskim progu dostępności, które:

 • rozwiną kompetencje uczniów dotyczące nauki i nowych technologii, tak aby stali się w przyszłości ich twórcami.
 • będą kształtowały postawy kluczowe w XXI wieku – krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej.

PPK jako centrum badawczo-rozwojowe

 • Prowadzi interdyscyplinarne aktywności edukacyjne przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
 • Bada u zróżnicowanych społecznie i indywidualnie osób
  - gotowość do podejmowania wysiłku poznawczego,
  - mechanizmy budowania znaczeń i podejmowania aktywności eksploracyjnej
 • Tworzy metody i narzędzia oraz rekomendacje i standardy rozwiązań edukacyjnych
 • Upowszechnia je poprzez sektor publiczny i komercjalizację

Przedmiotem badań i uczestnikiem prac rozwojowych są ludzie, którzy biorą udział w zajęciach i jednocześnie testują rozwiązania (produkty i usługi edukacyjne).

Są oni także obiektem pogłębionych badań nad tym jak te produkty i usługi wpływają na zachodzące w tym czasie procesy uczenia się.

Produkty  PPK

 • Modele analiz, komplementarne, wystandaryzowane narzędzia badawcze umożliwiające diagnozę poziomu realnej dostępności produktów edukacyjnych
 • Nowe formaty, techniki, narzędzia i metody uczenia ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii
 • Zalecenia, rekomendacje i standardy rozwiązań edukacyjnych
 • Nowe produkty edukacyjne będące przedmiotem wdrożeń i komercjalizacji