Konsorcjum PPKPlanowane działania

W ramach działalności Konsorcjum planujemy:

  • tworzyć komplementarne, wystandaryzowane usługi badawcze, umożliwiające diagnozę poziomów realnej dostępności produktów edukacyjnych – dla uczących się osób o różnej charakterystyce społecznej i psychologicznej;
  • wytwarzać wiedzę na temat procesów uczenia się, w oparciu o najnowsze metodologie i techniki badań;
  • rozwijać innowacyjne produkty edukacyjne wykorzystujące potencjał nowych technologii oraz innowacyjne rozwiązania edukacyjne (m.in. scenariusze warsztatów i zajęć), a także rozszerzać ich zakres dla zróżnicowanych grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli);
  • prowadzić szeroko zakrojony program badań rozwoju kompetencji nauczycieli/edukatorów, traktując ich jak twórczych partnerów w procesie rozwoju edukacji i umożliwiając im dialog z naukowcami, organizacjami pozarządowymi i biznesem;
  • budować i wzmacniać relacje między nauką i biznesem;
  • realizować projekty B+R z partnerami korporacyjnymi, wykorzystując ich unikalne kompetencje dla wsparcia procesu wdrożeniowego;
  • organizować spotkania (wymiana dobrych praktyk) oraz seminaria i konferencje naukowe;
  • wspierać i sieciować inicjatywy badawcze w obszarze procesów uczenia się;
  • zwiększać skalę działania konsorcjum i poprzez komercjalizację generować przychody z działalności B+R.

Przykładowe projekty realizowane przez członków Konsorcjum:

1. Projekt: Rozwój pomocy edukacyjnych przeznaczonych dla ucznia zdolnego
W ramach projektu powstaje: pakiet edukacyjny (zestaw pomocy naukowych i scenariuszy) dla uczniów zdolnych, przeznaczony dla dwóch grup wiekowych, rozwijający kompetencje XXI wieku w edukacji STEAM

2. Projekt: Rozwój pomocy edukacyjnych angażujących ucznia z ADHD
W ramach projektu powstaje: pakiet edukacyjny (zestaw pomocy naukowych i scenariuszy) dla uczniów z ADHD, przeznaczony dla dwóch grup wiekowych

3. Projekt: Rozwój pomocy edukacyjnych rozwijających kluczowe kompetencje ucznia
W ramach projektu powstaje: pakiet edukacyjny (zestaw pomocy naukowych i scenariuszy)

4. Projekt: Rozwój prototypów rozwiązań edukacyjnych z obszaru nowych technologii wspierających rozwój myślenia algorytmicznego i umiejętność rozwiązywania problemów
W ramach projektu powstaje: zestaw edukacyjny (pomoc naukowa i scenariusz) wykorzystujący mikrokontrolery i inne rozwiązania technologiczne dla wybranej grupy wiekowej

5. Projekt: Modele pracy z wykorzystaniem gier edukacyjnych do nauki kodowania na różnych poziomach edukacyjnych
W ramach projektu powstają: raport i rekomendacje „Modele pracy z wykorzystaniem gier edukacyjnych do nauki kodowania” dla projektantów rozwiązań edukacyjnych

6. Projekt: Rozwój multimedialnych rozwijających kompetencje XXI wieku, kącików zabaw dla małych dzieci
W ramach projektu powstaje: prototyp kącika edukacyjnego dla użytkowników z wybranej grupy wiekowej, raport z rekomendacjami, licencja

7. Projekt: Rozwój zestawu zabawek edukacyjnych rozwijających kompetencje XXI wieku
W ramach projektu powstaje: zestaw trzech prototypów zabawek edukacyjnych i trzy licencje

8. Projekt: Rozwój pomocy edukacyjnych wspierających indywidualne eksperymentowanie przez zabawę z nowymi technologiami
W ramach projektu powstaje: prototyp pomocy edukacyjnych dla użytkowników w wybranej grupie wiekowej