Procesy kreacji i wdrażania na rynek

Przebieg współpracy z firmami w zależności od jej charakteru:

Tworzenie i wprowadzanie na rynek produktów i rozwiązań we współpracy z konsorcjantami i partnerami PPK

 • Generowanie pomysłów na produkty i rozwiązania z zakresu edukacji.
 • Prace rozwojowe – zastosowanie i rozwój nowych technologii do wykorzystywania ich w procesach uczenia się.
 • Tworzenie prototypów poszczególnych produktów bazujących na danej technologii, konstruowanych w celu sprawdzenia i zademonstrowania działania danego produktu – opracowanie narzędzi, pomocy dydaktycznych, zestawów edukacyjnych, eksponatów edukacyjnych, wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesach uczenia się.
 • Poszukiwanie rynkowych zastosowań wypracowanych produktów i rozwiązań.
 • Prace wdrożeniowe i wprowadzanie na rynek wypracowanych produktów i rozwiązań (licencje i sprzedaż).
 • Usługi doradcze (świadczone podmiotom komercyjnym) towarzyszące wprowadzaniu na rynek wypracowanych produktów i rozwiązań edukacyjnych.

Wdrożenie rezultatów projektu i realizacja zaplanowanej Agendy Badawczej przyczyni się do rozwoju Centrum Nauki Koperniki i konsorcjantów PPK, wzrostu ich innowacyjności i konkurencyjności, powiększenia i urozmaicenia oferty, a dzięki temu do zwiększenia prestiżu jednostek na arenie krajowej i międzynarodowej. Realizacja zaplanowanych prac B+R umożliwi osiągnięcie korzyści zarówno naukowych, jak i biznesowych.

Realizacja wspólnych przedsięwzięć z przedsiębiorcami spoza PPK

 • Poszukiwanie nowych zastosowań dla produktów w kontekście edukacyjnym;
 • Prace badawczo-rozwojowe pozwalające na wytwarzanie treści zmieniających kontekst zastosowania danego produktu na kontekst edukacyjny;
 • Prace badawczo rozwojowe, wypracowanie i komercjalizacja powstałych we współpracy z partnerami naukowymi i przedsiębiorstwami produktów edukacyjnych (zestawy edukacyjne, eksponaty) oraz rozwiązań edukacyjnych (scenariusze lekcji, metody transferu wiedzy);
 • Wsparcie podczas testowania i implementacji wyników prac badawczo-rozwojowych;
 • Konsultacje praktycznego aspektu zastosowania efektów kształcenia w przedsiębiorstwach;
 • Konsultacje i stworzenie produktów oraz rozwiązań edukacyjno-komunikacyjnych pozwalających na informowanie o technologiach wytwarzanych przez firmy;

Proces wdrożenia danego produktu, rozwiązania lub wyników badań będzie przebiegał zgodnie z modelem poziomów technologicznej gotowości (TRL).

 • W pierwszych etapach procesu wdrożenia (idea i jej sprawdzanie) PPK będzie angażowało zasoby i doświadczenia CNK oraz partnerów z kompetencjami:

  • naukowymi i badawczymi (np. Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Politechnika Warszawska, ESA – European Space Agency, Polskie LNG);
  • pedagogicznymi (np. CEO – Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, uniwersytety dziecięce, Obywatele Nauki, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Intel, BASF, ESA – European Space Agency);
  • technologicznymi (np. Samsung, NeticTech, firmy związane z rozwojem technologii VR).
 • Później, na etapie prototypowania i pilotażowego wdrażania na małą skalę PPK będzie angażowało partnerów mogących sfinansować wypracowane w ramach PPK produkty i rozwiązania edukacyjne, ale także podejmowało samodzielne działania prowadzące do stworzenia prototypów.
 • Upowszechnianie wypracowanych w ramach PPK rozwiązań i produktów edukacyjnych wspierających oraz zmieniających metody uczenia się będzie możliwe dzięki zaangażowaniu partnerów biznesowych (przedsiębiorstw), którzy umożliwią produkcję tychże rozwiązań i produktów edukacyjnych na dużą skalę, wprowadzenie ich na rynek oraz przeprowadzenie wśród szerokiej grupy edukatorów szkoleń metodą kaskadową z właściwej dla danych rozwiązań i produktów metodyki.