Pokazać – Przekazać 2019

Po raz pierwszy od wielu lat temat edukacji jest na ustach wszystkich. Oświata na całym świecie mierzy się z wyzwaniami, jakie stawiają przed nią realia XXI wieku. Rozwój technologiczny i gospodarczy współczesnego świata oraz wynikające z niego wysokie oczekiwania i ambicje edukacyjne społeczeństw wymagają zmian w dotychczasowym modelu kształcenia. Równocześnie w Polsce zmiany i nowe zadania dla edukacji formalnej przyniosła ostatnia reforma systemu szkolnictwa. Dyskusja nad przyszłością szkoły wciąż się toczy.

Podczas tegorocznej konferencji Pokazać – Przekazać, będącej spotkaniem szerokich środowisk edukacyjnych, chcielibyśmy zwrócić uwagą na istotny aspekt tej dyskusji. Zastanowić się nad przeformułowaniem definicji osoby nauczającej i osoby uczącej się. Spróbować odejść od kultury nauczania na rzecz kultury uczenia się, aby w ten sposób móc efektywnie przygotować młode pokolenia do funkcjonowania w nowoczesnej rzeczywistości.

Praca z rozkładem materiału, wytyczanie celów, tworzenie scenariuszy zajęć itd., czyli planowanie procesu nauczania nie wystarczy wobec wyzwań nowoczesnego kształcenia. Dzisiejsza szkoła w centrum zainteresowania musi postawić ucznia i uczennicę jako autonomiczne jednostki, na które, podczas odpowiednio zaprojektowanego i zrealizowanego procesu uczenia się, przeniesiony zostanie ciężar zdobywania wiedzy i doświadczenia. By jednak mogło do tego dojść, potrzeba nie tylko wspomnianego przedefiniowania roli nauczyciela, lecz także zmiany metodyki. Tutaj odpowiedzialność leży po stronie osób uczących, to ich kompetencje są kluczowe.

Wątki ról, jakie nauczyciele przyjmowali i przyjmować będą w relacji z uczniami, kontekstu kulturowo-społecznego oraz dysonansu pomiędzy oczekiwaniami a zaufaniem wobec nowoczesnych rozwiązań podejmiemy podczas wykładu inauguracyjnego oraz zaplanowanych na pierwszy dzień konferencji warsztatów i debat. Uczestników oraz gości wprowadzi do rozważań na ww. tematy prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Do moderowania debat i prowadzenia warsztatów zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją formalną i nieformalną w Polsce.

Drugi dzień konferencji zostanie poświęcony poznaniu metod Inquiry Based Learning, Problem Based Learning i Project Based Learning, czyli uczeniu się przez dociekanie oraz przez odkrywanie i rozwiązywanie problemów. Metody te kładą nacisk na rozwój umiejętności krytycznego myślenia, korzystanie w praktyce z metody badawczej i współpracę w zespole, co obecnie stanowi jedno z najważniejszych wyzwań edukacyjnych. O ich specyfice, systemowym wdrażaniu, trudnościach oraz pierwszych sukcesach opowie gość specjalny konferencji – dr Sharon Friesen, prodziekan Wydziału Edukacji Werklund na Uniwersytecie w Calgary. Praktycznej stronie wykorzystania IBL i PBL w szkolnej codzienności przyjrzymy się podczas warsztatów, stworzonych na potrzeby programów edukacyjnych CNK oraz innych organizacji.

Nasze spojrzenie byłoby niepełne bez poświęcenia uwagi osobie uczącej się – uczniowi czy uczennicy. Wykład podsumowujący konferencję wygłoszony przez prof. Barbarę Fatygę, kierowniczkę Zakładu Metod Badania Kultury i Ośrodka Badań Młodzieży w ISNS UW, przybliży nam socjologiczny obraz współczesnej młodzieży, która powinna być podmiotem w nowoczesnym systemie kształcenia. Poszukamy odpowiedzi na pytania, czy jako nauczyciele w ogóle wiemy, z kim pracujemy. Czy znamy cele i aspiracje uczniów i uczennic? Czy sami uczniowie i uczennice mają świadomość własnych potrzeb? Wiedza ta jest niezbędna przy projektowaniu i realizacji procesu uczenia i uczenia się. Do zmierzenia się z tymi zagadnieniami zaprosimy edukatorów, nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, pracowników oświaty oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz edukacji.

Gdzie?

Centrum Nauki Kopernik,
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

Poprzednie edycje: