Szkoła bliżej nauki — najczęściej zadawane pytania i formularze

 1. Realizacja projektów badawczych

  • Wszystkie materiały związane z projektami badawczymi, które udostępnili naukowcy, zostały wysłane nauczycielom w formie elektronicznej. Część tych materiałów można też znaleźć na stronie odpowiedniego projektu (więcej informacji o projektach na stronie).

  • Zapewnienie sprzętu do realizacji projektów badawczych leży po stronie partnera – odpowiedniego dla szkoły samorządu. Każdy samorząd organizuje ten sprzęt wg. własnego regulaminu. Część gmin zakupi potrzebny sprzęt i dostarczy go do szkół, część samorządów przekazała szkołom środki na zakup tego sprzętu, aby przyspieszyć cały proces. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy kierować je do samorządów.

  • Jeżeli z powodu dużej liczby uczniów w klasach konieczne jest prowadzenie zajęć przez dwóch nauczycieli równocześnie, oboje otrzyma wynagrodzenie za zrealizowane godziny. Ważne, aby nauczyciele wspólnie realizujący zajęcia byli uczestnikami projektu.

  • Nauczyciel musi wiedzieć „krok po kroku” co w projekcie musi się wydarzyć i jakie są cele poszczególnych elementów, aby wiedzieć jak monitorować i nadzorować pracę uczniów. Nie ma jednak obowiązku mówić uczniom co mają robić krok po kroku. Ma raczej nakierowywać uczniów na właściwe tory i pilnować, czy projekt przebiega właściwie. Jest managerem zespołu projektowego jakim jest klasa. Nauczyciel decyduje, w jaki sposób przeprowadzi projekt i ile swobody pozostawi uczniom. Każdy projekt badawczy może być ponadto rozwijany według pomysłów uczniów, do czego gorąco zachęcamy. Naukowcy służą pomocą i są otwarci na współpracę także w tym zakresie.

    

  • Nauczycielom realizującym projekty „Radon – zmierz to” oraz „Środowisko czyni zwierzę” udostępniliśmy materiały  od naukowców z instrukcjami do obsługi programu ImageJ. Nie zakładamy realizacji filmiku instruktażowego. Zachęcamy do poszukania w Internecie odpowiadających Państwu filmików, do czego proponujemy zaangażować uczniów.
   Więcej materiałów dotyczących projektów znajduje się na stronie o projektach »

  • Szkoły warszawskie:
   Biuro Edukacji Warszawy wysłało w tej sprawie wiadomość. Dokumenty księgowe potwierdzające dokonanie zakupu powinny być wystawione na podmiot dokonujący zakupu, czyli szkołę. Ze względu na zmiany wynikające z obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego w m.st. Warszawie, należy uzgodnić z DBFO dane odbiorcy faktury/rachunku, które powinny znajdować się na tych dokumentach.

  • Wzory opisów dokumentów zakupu zostaną Państwu przesłane oraz przekazane do DBFO. W przesłanym wzorze będzie informacja na temat montażu finansowego, ale ta informacja będzie istotna dla DBFO. Wydatek powinien zostać zaksięgowany jako wydatek projektowy.

  • Wielkość otworu na płytce nie zależy od parametrów wykonanego zdjęcia - jeśli tylko wykonamy poprawnie skalowanie (czyli zrobimy zdjęcie szkiełka mikrometrycznego pod mikroskopem i w ImageJ zaznaczymy wzorcową odległość wg instrukcji), to zmierzony rozmiar będzie ten sam.

   Inną sprawą jest przeprowadzenie automatycznej analizy, która wymaga ustawienia parametrów progowych dla odcięcia kolorów - tu w zależności od rodzaju aparatu czy oświetlenia w mikroskopie kolory mogą się różnić, będzie więc też trzeba dostosować progi (color treshold) do konkretnego układu.

   Uwaga: Rozmiary otworów mogą się zmieniać ze względu na różne parametry trawienia.

 2. Sprawy organizacyjne

  • Skład zespołu idącego na zajęcia terenowe jest ustalany indywidualnie w każdej szkole – ale spośród nauczycieli biorących udział w projekcie. Najlepiej jeśli cały zespół pracuje nad scenariuszem zajęć interdyscyplinarnie, ale nie jest to wymagane. Wszyscy nauczyciele biorący udział w zajęciach dodatkowych są prowadzącymi zajęcia i taką adnotację dyrekcja wpisuje w harmonogramie zajęć. 

   Ważne, aby do stycznia 2019 roku każdy uczeń odbył 8 godzin lekcyjnych dodatkowych zajęć z zestawem „Woda”. Są to zajęcia pozalekcyjne, za które nauczyciele otrzymują wynagrodzenie. Dotyczy to dwóch nauczycieli opiekujących się w tym czasie klasą projektową. W przypadku klas integracyjnych, gdzie wymagane jest dodatkowe wsparcie, wynagrodzenie może obejmować trzeciego nauczyciela – zalecamy wcześniejszą konsultację z opiekunem grupy. 

   Wszystkie zajęcia dodatkowe muszą być zgłoszone wcześniej do samorządu wraz z dostarczeniem kompletu dokumentów.

  • Poniżej przedstawiamy zakładany efekt pracy zespołu nauczycielskiego w ramach udziału w dwuletnim projekcie „Szkoła bliżej nauki”. Realizacja poniższych działań jest konsekwencją udziału w warsztatach, przejścia cyklu konsultacji z ekspertami i opiekunami, dostarczenia do szkół zestawów edukacyjnych oraz doposażenia pracowni. Każdy element jest dostosowany indywidualnie do szkół biorących udział w projekcie i przebiega według przygotowanego wcześniej harmonogramu opisanego w Informatorze.

  • Przygotowując projekt założono, że każda szkoła przystępująca do projektu otrzyma taką samą liczbę zestawów:

   - 10 zestawów edukacyjnych „Woda” (więcej informacji na temat pudełka Woda);
   - 50 mikrokomputerów „Micro:bit” (więcej informacji na temat pudełka Micro:bit).

    

   Liczba przekazanych zestawów ma gwarantować wygodną pracą na lekcji w taki sposób, aby uczniowie mogli indywidualnie lub w małych grupkach realizować zadania.
   Przekazany sprzęt może być wykorzystywany na lekcjach i zajęciach dla innych klas w danej szkole.

  • W Centrum Nauki Kopernik jest osoba odpowiedzialna za organizację szkoleń – koordynator ds. szkoleń. We współpracy z tą osobą dyrektor szkoły ustali wszelkie szczegóły niezbędne do organizacji warsztatów.

   Materiały niezbędne do realizacji warsztatów są zapewnione przez CNK i zostaną przywiezione przez trenerów. Szkoła powinna zapewnić salę dostosowaną dla osób dorosłych oraz przestrzeń na serwis kawowy.

   Wybór szkół, w których odbędą się warsztaty, zostanie dokonany wspólnie z dyrektorami oraz przedstawicielami partnerów/samorządów.

  • W 2017 roku odbywają się dwa szkolenia dla nauczycieli, każde w poniedziałki. Terminy zajęć na semestr letni w 2018 roku zostaną ustalone z dyrektorami szkół, w których realizowane będą warsztaty dla nauczycieli.
   Kolejne terminy warsztatów mogą być ustalone w innych dniach.

  • Tak, jesteśmy przygotowani do przyjęcia dwóch klas w czasie jednej wizyty.

  • Ważne, by w projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie z obu zgłoszonych klas w danej szkole.

  • Zajęcia dodatkowe są przydzielone na szkołę więc może zrealizować je dany nauczyciel w innym terminie. Daty zajęć dodatkowych ustala szkoła.

  • Zajęcia dodatkowe muszą zostać zrealizowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie dla uczniów biorących udział w projekcie.

   Liczba godzin przydzielonych na poszczególne zajęcia dodatkowe (4 godz. zajęć informatycznych, 16 godz. zajęć terenowych, 48 godz. zajęć badawczych) może zostać rozdzielona pomiędzy nauczycieli biorących udział w projekcie.

   Nauczyciele realizujący zajęcia dodatkowe przygotowują plan i harmonogram zajęć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Opracowany harmonogram musi zostać przesłany do Centrum Nauki Kopernik na przekazanym wcześniej formularzu.

   Każde zajęcia muszą zostać udokumentowane w formie listy uczniów uczestniczących w zajęciach oraz dziennika zajęć na przekazanych wcześniej formularzach. Oba dokumenty  należy oddać organowi prowadzącemu (samorządowi).

  • To zależy wyłącznie od nauczycieli biorących udział w projekcie.

   Warsztaty dla nauczycieli dotyczą metod pracy i prowadzenia zajęć, a nie poszczególnych tematów przedmiotowych. Dlatego każdy z nauczycieli może wykorzystywać poznane metody i narzędzia w nauczaniu swojego przedmiotu.

  • Technicznie jest to możliwe. Musielibyśmy znaleźć dwie szkoły, które „podmienią” między sobą część nauczycieli – wymieszamy grupy. Ale warto zwrócić uwagę na wartość, jaka płynie ze współpracy nauczycieli z jednej szkoły.

  • Dyrektor i nauczyciel oraz rodzice muszą zagwarantować, że odpowiednia liczba uczniów weźmie udział w zajęciach dodatkowych. Rodzice, podejmując decyzję o udziale dzieci w projekcie, muszą rozumieć, że zajęcia dodatkowe finansowane w projekcie są obowiązkowe dla ich dzieci. Klasy biorące uczestniczące w projekcie mają inny plan zajęć, w ramach którego uwzględnione są dodatkowe zajęcia projektowe.

  • Zgodnie z warunkami udziału w projekcie. Należy do nich przede wszystkim włączenie działań realizowanych w ramach projektu i ich efektów (nabyte kompetencje, sprzęt, wyposażenie) do planów pracy szkoły.

  • Celem działania jest monitorowanie faktu nabycia kompetencji uczniów biorących udział w projekcie w zakresie dyscyplin matematyczno-przyrodniczych i informatyki, postaw kreatywności i umiejętności pracy zespołowej w kilku etapach.

   Ankieterzy z CBOS i CNK skontaktują się ze szkołami i ustalą indywidualnie termin poszczególnych spotkań. Termin będzie dopasowany do planu zajęć uczniów i nauczycieli.

    

   Spotkania odbędą się:

   1. Na początku projektu

   Ankiety w szkole przeprowadzone przez ankieterów CBOS. Planowany termin to grudzień 2017 roku. Ankieterzy przeprowadzą monitoring za pomocą kwestionariusza, w którym będzie 15-25 pytań.

   Przewidywalny czas wypełnienia kwestionariuszy dla uczniów to 10-20 min, a dla nauczycieli 10-15 min.

    

   2. W trakcie

   Obserwacje (wybranych  zajęć i warsztatów) zostaną przeprowadzone przez pracownika działu badań CNK. Planowany termin maj-grudzień 2018 roku.

   Po części warsztatów poprosimy nauczycieli o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

    

   3. Po zakończeniu działań edukacyjnych

   Analogicznie jak w punkcie 1.

   Ankiety w szkole przeprowadzone przez ankieterów CBOS. Planowany termin to maj-czerwiec 2019 roku. Ankieterzy przeprowadzą monitoring za pomocą kwestionariusza, w którym będzie 15-25 pytań.

   Przewidywalny czas wypełnienia kwestionariuszy dla uczniów to 10-20 min, a dla nauczycieli 10-15 min.

 3. Sprawy finansowe

  • Przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję wraz z wnioskiem zwrotu kosztów podróży do wypełnienia (patrz poniżej).

    

   1. Zwrot kosztów podróży związanej z udziałem nauczyciela/dyrektora w warsztatach – co należy zrobić:

   1) Zorganizować podróż w dwie strony, preferowane są środki komunikacji publicznej(pociąg, PKS, bus).
   Można również rozliczyć koszty związane z podróżą samochodem prywatnym na podstawie tzw. kilometrówki. Tutaj jednak proponujemy zorganizowany wyjazd, czyli żeby nauczyciele z jednej szkoły udali się w podróż jednym samochodem (koszty związane z podróżą rozlicza właściciel samochodu, tylko jemu przysługuje zwrot). Wtedy do rozliczenia należy dołączyć listę współpasażerów. Kwota przewidziana na zwrot kosztów podróży to 20 zł na osobę (w przypadku zorganizowanej podróży samochodem zwrot wynosi 20 zł x liczba pasażerów).

   2) Zebrać bilety kolejowe lub autobusowe.
   W przypadku przejazdu taksówką (mniej preferowany środek transportu – tylko w uzasadnionych przypadkach) należy przedstawić paragon.

   3) Wypełnić wniosek o zwrot kosztów przejazdu transportem publicznym.

   4) Do koperty włożyć: wniosek i dowód przejazdu w obie strony (bilety, paragony), a w przypadku zorganizowanej podróży samochodem listę osób objętych przejazdem i kilometrówkę.

   5) W terminie 7 dni od daty przyjazdu odesłać wniosek na adres:
   Centrum Nauki Kopernik
   Ewelina Węsek
   ul. Dobra 56/66
   00-312 Warszawa

   2. Zwrot kosztów podróży związanej z wizytą uczniów w CNK – co należy zrobić:

   1) Zorganizować podróż w dwie strony; preferowany transport publiczny lub wynajęcie autokaru.

   2) Transport publiczny – zebrać bilety kolejowe lub autobusowe. Przejazd autokarem –podstawą rozliczenia będzie opłacona faktura wystawiona na szkołę.

   3) Wypełnić wniosek o zwrot kosztów przejazdu.

   4) Do koperty włożyć: wniosek i dowody przejazdu w obie strony (bilet lub potwierdzona za zgodność kserokopia opłaconej faktury) wraz z listą uczniów i nauczycieli (opiekunów) biorących udział w wizycie.

   5) W terminie 7 dni od daty przyjazdu odesłać wniosek na adres:
   Centrum Nauki Kopernik
   Ewelina Węsek
   ul. Dobra 56/66
   00-312 Warszawa

   Faktury szkoła bierze na siebie, ponieważ jest płatnikiem, a Centrum Nauki Kopernik zwraca koszty (do 20 zł brutto za osobę w obie strony).

  • W zależności od sytuacji – obsługą finansową zajmuje się księgowość w szkole lub samorządy. Koszty należy rozliczać przez daną księgowość (jeśli dotyczy) z samorządami lub bezpośrednio z samorządami (samorządy otrzymują środki od Centrum Nauki Kopernik).

  • Niestety, projekt nie zakłada zwrotu kosztów za opłatę parkingową. Proponujemy korzystać z miejsc parkingowych pod Centrum Konferencyjnym, które są bezpłatne.

 4. Kwestie prawne – dokumentacja