Voices

U podstaw projektu VOICES (The Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science) leży idea Responsible Research and Innovation (RRI) – Odpowiedzialnych Badań i Innowacji. Zakłada ona, że w trakcie planowania procesu badań naukowych i tworzenia innowacji należy uwzględniać aspekty etyczne i potrzeby obywateli.

Ważnymi podmiotami, które angażują ludzi w myślenie o tym, jaki wpływ na ich życie ma nauka i badania są m.in. centra i muzea nauki. Dlatego w ramach VOICES to właśnie tego typu ośrodki od stycznia 2013 roku przeprowadzały konsultacje społeczne na temat problemu zarządzania odpadami komunalnymi produkowanymi przez gospodarstwa domowe. W spotkaniach wzięło udział łącznie tysiąc osób z 27 krajów Europy. Wnioski zostaną wykorzystane przez Komisję Europejską w kształtowaniu priorytetów badawczych.
W Polsce za projekt odpowiedzialne były Centrum Nauki Kopernik oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

– Projekt VOICES pokazuje, że centra nauki i muzea są doskonałym miejscem spotkań i dyskusji na najważniejsze tematy społeczne – mówi Marzia Mazzonetto, koordynatorka projektu. – Włączenie wyników konsultacji do harmonogramów badań stanowi ze strony Unii Europejskiej zapewnienie, że głos społeczeństwa zostanie wysłuchany – dodaje.

Rezultaty przeprowadzonych konsultacji pokazują, że obywatele UE jako priorytet stawiają potrzebę stworzenia całkowicie biodegradowalnych opakowań, wprowadzenia nowych technologii ułatwiających recycling w gospodarstwach domowych, uzyskiwania energii ze spalania odpadów. Uczestnicy wpadli także na wiele innowacyjnych pomysłów, jak np. „inteligentne kosze recyklingowe” oraz zaproponowali nowe kierunki badań europejskich nt. zarządzania odpadami komunalnymi.

– Komisja Europejska zawsze szuka sposobów na zbliżanie Europy do jej obywateli, aby wyniki projektów badawczych i innowacji jak najlepiej odpowiadały na ich potrzeby – mówi Gilles Laroche z Komisji Europejskiej. – Centra nauki i muzea są wyjątkową przestrzenią dyskusji pomiędzy badaczami i decydentami a społeczeństwem. VOICES, jako projekt pilotażowy, jest pierwszą okazją do włączenia się mieszkańców Europy w definiowanie priorytetów programu Horyzont 2020 – dodaje.

W Warszawie konsultacje w ramach projektu VOICES zostały zorganizowane przez Centrum Nauki Kopernik i odbyły się 16–17 marca 2013 r. Wzięło w nich udział 30 osób. Uczestnicy powiedzieli, jak segregują odpady i określili bariery, które uniemożliwiają im prowadzenie efektywniejszej i bardziej przyjaznej dla środowiska gospodarki śmieciowej. Zaproponowali także własne rozwiązania racjonalizatorskie (np. opracowanie materiałów ekologicznych zmniejszających swoją objętość po wykorzystaniu) i wprowadzenie nagród za segregację, np. w postaci zniżek na ceny energii.

Oficjalna strona projektu VOICES: www.voicesforinnovation.eu 

Wszystkich zainteresowanych tematem, zachęcamy do zapoznania się z raportami:
Raporty z Europy »
Raport dla Polski »

Strona projektu

Voices for innovation