Wystawa Zmierz się!Dla nauczycieli

Wystawa Zmierz się! to ponad 40 angażujących eksponatów, dzięki którym można poznać swój organizm. Uczniowie zmierzą wzrost, rozpiętość ramion, długość stopy i palca. Sprawdzą, z jaką siłą naciskają na podłoże lądując po skoku. Policzą częstotliwość skurczów swojego serca. Określą szybkość reakcji na różne bodźce, zbadają słuch, wzrok, tężyznę fizyczną, pojemność płuc, elektroaktywność mięśni, precyzję ruchów, wrażliwość na dotyk, zdolność akomodacyjną oczu, ostrość wzroku.

Wystawa jest znakomitym wsparciem merytorycznym i narzędziowym dla nauczycieli przyrody, biologii, wychowania fizycznego, fizyki i matematyki, którzy – w myśl podstawy programowej – powinni organizować uczniom przestrzeń do doświadczania oraz prowadzenia samodzielnych obserwacji, badań i pomiarów, na które nie zawsze jest szansa w szkole.

Wizyta na wystawie to dla uczniów – z jednej strony czas wolnego eksperymentowania  (samodzielnego lub w grupie), a z drugiej – zbierania i analizy wyników, porównywania ich z wynikami koleżanek i kolegów z klasy. Tak wyrabiają w sobie nawyk analizy wyników, szukania ciągów przyczynowo – skutkowych, wyciągania wniosków i prezentowania ich potem w klasie. Ponieważ wystawa wręcz stawia ciało ludzkie i jego możliwości w centrum eksperymentu, wyniki pomiarów przestają być abstrakcyjnymi liczbami zebranymi w spontanicznej zabawie, a stają się częścią metody badawczej, obiektywnym opisem wykonanego przed chwilą przez uczniów  doświadczenia.

Interaktywność eksponatów na wystawie Zmierz się! prowokuje do działania i uruchamia wszystkie obszary aktywności ucznia: fizyczny (skakanie, ściskanie, słuchanie, czucie), emocjonalny (zaskoczenie, zdziwienie, radość, rozczarowanie, złość) i społeczny (współpraca, samodzielność, współzawodnictwo, dawanie i przyjmowanie wsparcia). Nauczyciele i uczniowie – po wizycie – zyskują „doskonałą bazę” do dalszego pogłębiania zagadnień nie tylko w zakresie nauk ścisłych, również na godzinach wychowawczych czy lekcjach etyki. Wartość dodana „lekcji w przestrzeni wystawy” polega nie tylko na wielopoziomowym i wielokierunkowym doświadczaniu, ale pokazuje uczniom jedność światów fizyki, biologii, matematyki, które spotykają się i współdziałają w jednym miejscu, jakim jest ludzkie ciało.

Klasy 1-3

Wystawa to okazja do poznania podstawowych pojęć matematycznych i geometrycznych. Uczniowie mogą tu mierzyć, klasyfikować, ważyć i szacować wielkości związane z różnorodnymi parametrami ciała. Robiąc kolejne doświadczenia, poznają różne jednostki miar (w tym także historyczne) oraz podstawową terminologię matematyczną. Uczą się również obsługi urządzeń mierniczych i wykonują wiele prostych obliczeń.

Zmierz się! to także możliwość sprawdzania swojego ciała w działaniu – skoki, pomiar siły mięśni i szybkości reakcji, wydolności płuc i serca. Takie działania skłaniają do wysiłku fizycznego, a jednocześnie pokazują, jak ważna jest aktywność fizyczna i uprawianie sportu.

Wizyta na wystawie to okazja pracy w grupach i zespołowego uczenia się, a także sportowego współzawodnictwa. Ten rodzaj aktywności pomaga budować kompetencje społeczne, takie jak tolerancja wobec odmienności fizycznej, odpowiedzialność za siebie i za grupę, dbałość o bezpieczeństwo, zaradność i samodzielność.

Klasy 4-6

Z wystawy mogą skorzystać wszyscy nauczyciele pracujący z klasami 4-6, a zwłaszcza wychowawcy, nauczyciele przyrody, biologii, matematyki i wychowania fizycznego.

Zmierz się! stwarza doskonałą okazję do przeprowadzenia przyrodniczej lekcji terenowej, w czasie której uczniowie będą mogli samodzielnie obserwować, stawiać pytania, wykonywać pomiary, sprawdzać związki przyczynowo-skutkowe i otrzymywać odpowiedzi, które samodzielnie lub w grupie poddadzą krytycznej analizie.

Dokonywanie pomiarów parametrów swojego ciała to także okazja pracy z konkretnymi danymi matematycznymi i statystycznymi. Uczniowie mogą je odczytywać, interpretować i wyciągać z nich wnioski. Tak zebrane informacje stanowią gotowy materiał wyjściowy do interdyscyplinarnych prezentacji i dalszej pracy na lekcjach biologii, fizyki, matematyki czy wychowania fizycznego.

Wystawa stanowi także doskonałą bazę i wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przyrody, biologii i wychowania fizycznego. Znajdą tu eksponaty poświęcone ciału człowieka (układ oddechowy, krwionośny, nerwowy, zmysły wzroku i słuchu), a przy okazji wykonywania kolejnych pomiarów (wydolności, siły, gibkości czy postawy) będą mogli porozmawiać z uczniami o znaczeniu aktywności fizycznej dla zdrowia i rozwoju organizmu, bezpiecznych warunkach uprawiania sportu, profilaktyce chorób czy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych (bezpieczeństwo w aktywności fizycznej, edukacja zdrowotna).

Klasy 7-8

Z uczniami najstarszych klas szkoły podstawowej można tu prowadzić zajęcia wychowawcze (praca grupowa, budowanie kompetencji społecznych, świadomości własnego ciała), a także rozważania nad osiągnięciami współczesnej medycyny i etycznymi wyzwaniami, które łączą się z tym tematem.

Niektóre eksponaty wprost odwołują się do treści zawartych w podstawie programowej z biologii. Pozwalają przyjrzeć się swojemu organizmowi z nowej perspektywy i poznać jego poszczególne układy w działaniu (układ ruchu, krążenia, oddechowy, nerwowy).

Zmierz się! to doskonała przestrzeń do pracy badawczej dla fizyków. Pomaga zgłębić zagadnienia z zakresu ruchu i sił, zjawisk cieplnych, ruchu falowego i drgań oraz optyki.

Nauczyciele wychowania fizycznego znajdą tu narzędzia, które uczniowie będą mogli wykorzystać do diagnozy poziomu własnej sprawności fizycznej (wydolność płuc, siła mięśni, wady postawy, gibkość) i świadomego planowania swojej aktywności fizycznej.