Dane uczestnika
Kim jestem?
Dane Klubu (jeśli dotyczy)
Przy której instytucji działa Klub?
Chcę zapisać się na listę rezerwową na następujący warsztat (możesz wybrać jeden)
 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Organizator, którego pełna nazwa i siedziba zostały wskazane w § 1 Regulaminu.
 2. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w Warsztacie, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z uczestniczeniem w wybranym warsztacie.
 4. Dane Uczestnika przetwarzane będą do dnia 19 grudnia 2020 r.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Może też cofnąć zgodę na przetwarzanie danych poprzez przesłanie takiej informacji na adres siedziby CNK lub na adres e-mail: forumkmo@kopernik.org.pl, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Ma także prawo do przenoszenia danych.
 7. Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych z uwagi na fakt, że podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Uczestnik może wnieść skargę na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w Warsztacie.
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Uczestnika danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Uczestnik może skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, pisząc pod adres siedziby CNK lub wysyłając wiadomość elektroniczną pod adres e-mail: forumkmo@kopernik.org.pl.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w Warsztacie.