Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej 30000 euro

Termin składania ofert - 6.12.2019 g. 23:59

29/11/2019

sprzedaż składników majątku ruchomego 4

Termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 10:00

31/10/2019

Dostawa sprzętu informatycznego stanowiącego wyposażenie biur oraz doposażenie serwerowni Centrum Nauki Kopernik (zamówienie z podziałem na 2 części).

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP.26.45.2019.MSt; Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. cz. 1 i 2 zamówienia.

25/10/2019

Kompleksowa wymiana switchy w systemie CCTV zainstalowanym w CNK, nr postępowania PZP.26.43.2019.KM

Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2019 roku o godzinie 10:00

21/10/2019

Dzierżawa wraz z serwisem i obsługą eksploatacyjną wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP.26.41.2019.MSt; Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert.

27/09/2019

Świadczenie usług kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin

Tryb: usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych); PZP.26.42.2019.MSt; Informacja o udzieleniu zamówienia.

25/09/2019

PZP.26.40.2019.MK Kodowanie kwestionariuszy w ramach komponentu badawczego w programie NDC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2 października 2019 r.

17/09/2019

Usługi badań dla Centrum Nauki Kopernik w podziale na cztery części PZP.26.39.2019.MSi

Uwaga!!! Termin składnia ofert upływa w dniu 4.09.2019 r. o godz. 9:00.

26/08/2019

Kampania Promująca Festiwal Przemiany, nr sprawy: PZP.26.36.2019.AMI

Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2019 r. o godzinie 10:00

02/08/2019

Remont wnętrza łazienek w Centrum Konferencyjnym Kopernik PZP.26.33.2019.MSi

Uwaga !!! Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2019 r. o godz. 12:00.

31/07/2019

Dostawa 38 zestawów edukacyjnych.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP.26.38.2019.MSt; Informacja o unieważnieniu postępowania.

30/07/2019