Jak powstają innowacje edukacyjne w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Innowacje powstają na styku badań, doświadczeń i nowych, ciągle pojawiających się potrzeb i pomysłów. Nasze prace nad innowacjami to „sport zespołowy”. W Centrum Nauki Kopernik pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach, wykorzystując sposoby projektowania i metody prowadzenia badań, które wypracowaliśmy w ciągu ponad dziesięciu lat działania Kopernika. Choć za każdym razem sposób, w jaki powstają nasze produkty jest trochę inny, nasze podejście zawsze wykorzystuje:

  • współpracę z końcowymi użytkownikami naszych produktów, która lokuje nasze podejście blisko metody Design Thinking
  • ciągły dialog badaczy, edukatorów i projektantów w procesach współtworzenia (ko-kreacji)
  • pracę przez partnerstwa, które inspirują nas do ciągłego rozwoju i stosowania najnowszych osiągnięć naukowych i edukacyjnych z Polski i zagranicy

Zadanie „Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Umowa w sprawie dotacji celowej ze środków M. St. Warszawy nr C/OM/VII/P3/99/U-263/2018-2021 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 27 690 101,00 PLN.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - zakochaj się w Warszawie

Projekt „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 16 765 860,42 PLN

Logotypy partnerów budynku