We serve cookies on this site, because we want you to feel welcomed and return! More on our cookie policy.

More

Kampanie edukacyjno-informacyjne

21.08.2020
21.08.2020

Centrum Nauki Kopernik, w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK, realizuje projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI).

W ramach projektu powstaje wystawa, która pomoże zwiedzającym poznawać i rozumieć wyzwania współczesnego świata w ich złożoności, relacje między osobistymi wartościami i wartościami innych ludzi oraz konieczność godzenia różnych perspektyw i interesów.  Chcemy, aby wystawa pobudzała zwiedzających do zastanowienia się, jakiego  chcą jutra  i jaka jest ich rola w zmieniającym się świecie.
 
Ekspozycja składać się będzie z 80 eksponatów podzielonych na trzy moduły tematyczne. Pierwszy z nich dotyczyć szans i wyzwań związanych z rozwojem technologii cyfrowych i ich coraz większym wpływem na nasze życie osobiste i społeczne. Kolejny moduł poświęcony będzie człowiekowi rozumianemu jako istota biologiczna, wyzwaniom medycyny przyszłości i cyborgizacji. Trzeci moduł wystawy skoncentruje się na naszym miejscu do życia w przyszłości. Przyjrzymy się wyzwaniom w najbliższym otoczeniu, w środowisku naturalnym i na całej planecie. 
 
Wystawie będzie towarzyszył program edukacyjny. Głównymi jego adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8 szkół podstawowych. Młodzi ludzie zmierzą się z problemami dotyczącymi ich własnej przyszłości. Zaprosimy ich do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych o charakterze dialogowym w niewielkich grupach (ok. 30 osób), dzięki czemu w przyjaznym, bezpiecznym środowisku, z udziałem ekspertów, będą mieli możliwość wymiany myśli, stawiania nowych pytań, poszukiwania nowych odpowiedzi. Ważnym celem programu będzie rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów i uczennic m. in. krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy i komunikacji, kształtowanie postawy współodpowiedzialności za przyszłość. Adresatami programu będą też nauczyciele, których zaprosimy na warsztaty i seminaria. W ramach programu powstaną scenariusze do wykorzystania przez nauczycieli w szkole, podczas lekcji, np. WOS, godziny wychowawczej – w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 


Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowany jest na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-Państwowy Instytut Badawczy i Centrum Nauki Kopernik.

Partnerzy Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej

Newsletter

Sign up!