Education and Information Campaigns

Copernicus Science Centre executes the “Education and Information Campaigns” project together with the Chancellery of the Prime Minister (KPRM) and National Research Institute NASK.

The main purpose of the project is to increase awareness and skills, in terms of information and communication technology, among Polish citizens.

The project consists of 5 parts. One of them – a campaign regarding a digital future – is being executed by Copernicus Science Centre. Within its framework, a new permanent exhibition and a related educational programme will be created.


Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowany jest na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-Państwowy Instytut Badawczy i Centrum Nauki Kopernik.

Logotypy programu KEI