Deklaracja dostępności Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy publikowane w portalach społecznościowych nie mają tłumaczenia na polski język migowy (PJM)
 • Filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych (napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów)
 • Niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne ponieważ pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 

Do budynku prowadzą trzy wejścia, dwa wejścia od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (wejście na Wystawy i wejście do Centrum Konferencyjnego), trzecie od strony Bulwarów Wiślanych (wejście do Planetarium). Do wszystkich wejść prowadzi podjazd i schody. Przy drzwiach do Planetarium i wejściu na Wystawy stoi pracownik ochrony, który może pomóc w wejściu do budynku i może udzielić informacji.  

Wejście do Centrum Konferencyjnego znajduje się od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Do środka wchodzi się przez drzwi otwierane ręcznie. Wejście z utrudnionym dostępem ze względu na wymaganą dużą siłę do otworzenia drzwi. W czasie działania Centrum Konferencyjnego przy drzwiach zawsze stoi pracownik ochrony, który pomoże w wejściu do budynku i udzieli informacji.   

Przed budynkiem znajdują się podjazdy umożliwiające swobodne wejście do Centrum.  

Budynek wyposażony jest w windy, platformy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

 • W windach przyciski oznaczone są alfabetem Braille’a.  
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze za wejściem, na parterze oraz 1. piętrze na terenie Wystaw oraz na piętrze -1 w Planetarium. W Centrum Konferencyjnym toalety znajdują się na parterze i 1. piętrze. 

W strefie wejścia do Centrum Nauki Kopernik oraz do Planetarium na podłodze znajdują się specjalne oznaczenia (ścieżki naprowadzające oraz pola uwagi).  

Przy wyspie kasowej Centrum Nauki Kopernik (wejście na Wystawy) znajduje się tyflomapa całego budynku Kopernika. 

W kasach dostępny jest system MIGAM, który umożliwia komunikację z kasjerem.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie, zlokalizowane najbliżej skrzyżowania ulic Tamka i Wybrzeże Kościuszkowskie. Do wejścia można dojść w sposób swobodny z poziomu chodnika. Przy wejściu stoi pracownik ochrony, który może pomóc w wejściu do budynku oraz udzielić informacji.  

Do środka wchodzi się przez drzwi otwierane ręcznie. Jest to wejście z utrudnionym dostępem ze względu na wymaganą dużą siłę do otworzenia drzwi. Do drzwi znajdujących się po lewej stronie zamontowaliśmy przycisk łatwego otwierania drzwi. Można go znaleźć na słupku przed drzwiami. 

Budynek wyposażony jest w windy, platformy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

 • W windach przyciski oznaczone są alfabetem Braille’a.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze za wejściem oraz na pierwszym i drugim piętrze niedaleko schodów. 

W strefie wejścia do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego na podłodze znajdują się specjalne oznaczenia (ścieżki naprowadzające oraz pola uwagi).  

Kopernik bez barier: www.kopernik.org.pl/wizyta/bez-barier