Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu www.kopernik.org.pl (dalej „Serwis”). 

 1. Administratorem danych użytkowników Serwisu jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej „CNK”). 

 1. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu traktowana jest przez CNK w sposób priorytetowy. CNK dokłada wszelkich starań, w tym stosuje środki ostrożności oraz zabezpieczania w postaci szyfrowania transmisji pomiędzy użytkownikami a serwerem webowym, a także zabezpieczenia transmisji pomiędzy serwerem webowym a systemem kasowym CNK poprzez zastosowanie dedykowanego szyfrowanego połączenia VPN. CNK stosuje także separacją serwera bazy danych od sieci zewnętrznej, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub dostępem osób niepowołanych. 

 1. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z ze zbieraniem przez CNK danych użytkowników, niezbędnych do prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Serwisu. Gromadzone mogą być w szczególności informacje o lokalizacji użytkownika, IP urządzenia z którego korzysta, jego aktywności w Serwisie oraz tzw. pliki cookie. Więcej o zasadach zbierania oraz wykorzystywaniu plików cookie, użytkownik Serwisu może dowiedzieć się z osobnej informacji znajdującej się w Serwisie. 

 1. CNK nie wykorzystuje danych, o których mowa w pkt. 4, do ustalania tożsamości użytkowników Serwisu. W przypadku gdy dane te, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, umożliwiałyby ustalenie tożsamości użytkownika, traktowane będą one jako dane osobowe, a zastosowanie znajdą zasady opisane w pkt. 6 – 16 poniżej. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rodo”). 

 1. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów CNK, jakimi są prowadzenie przez CNK Serwisu i informowanie przy jego użyciu o prowadzonej przez CNK działalności. 

 1. Dane zbierane są w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu. 

 1. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny dla zapewnienia Użytkownikowi możliwości pełnego korzystania z Serwisu. 

 1. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 1. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie oraz żądać przeniesienia danych. 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu jego danych. 

 1. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na postępowanie CNK do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. 

 1. Decyzje dotyczące podanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 1. Kontakt z CNK w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres siedziby podany w pkt. 1 lub elektronicznej na adres e-mail iod@kopernik.org.pl

 1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu co do zasady nie wymaga zakładania konta i logowania do Serwisu. 

 1. W przypadku chęci dokonania zakupu biletów na wydarzenia organizowane przez CNK, konieczne jest założenie konta w Serwisie. Serwis umożliwia także zapisanie się na elektroniczny newsletter informujący o działalności CNK. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu w zakresie, o którym mowa powyżej, wymaga podania danych osobowych wskazanych w formularzach rejestracyjnych. Szczegółowe zasady przetwarzania tychże danych oraz prawa przysługujące użytkownikom w związku z podaniem danych, zawierają klauzule informacyjne znajdujące przy formularzach rejestracyjnych. 

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Serwisu. CNK nie ponosi odpowiedzialności za zasady i polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie. 

 1. Wszelkie zmiany niniejszego polityki prywatności będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez informacje zamieszczane w Serwisie.