Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu www.kopernik.org.pl (dalej „Serwis”).
 2. Administratorem danych użytkowników Serwisu jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej „CNK”). Kontakt do Administratora: info@kopernik.org.pl
 3. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu traktowana jest przez CNK w sposób priorytetowy. CNK dokłada wszelkich starań, w tym stosuje środki ostrożności oraz zabezpieczania w postaci szyfrowania transmisji pomiędzy użytkownikami a serwerem webowym, a także zabezpieczenia transmisji pomiędzy serwerem webowym a systemem kasowym CNK poprzez zastosowanie dedykowanego szyfrowanego połączenia VPN. CNK stosuje także separacją serwera bazy danych od sieci zewnętrznej, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub dostępem osób niepowołanych.
 4. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z ze zbieraniem przez CNK danych użytkowników, niezbędnych do prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Serwisu. Gromadzone mogą być w szczególności informacje o lokalizacji użytkownika, IP urządzenia z którego korzysta, jego aktywności w Serwisie oraz tzw. pliki cookie. Więcej o zasadach zbierania oraz wykorzystywaniu plików cookie, użytkownik Serwisu może dowiedzieć się z osobnej informacji znajdującej się w Serwisie.
 5. CNK nie wykorzystuje danych, o których mowa w pkt. 4, do ustalania tożsamości użytkowników Serwisu. W przypadku gdy dane te, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, umożliwiałyby ustalenie tożsamości użytkownika, traktowane będą one jako dane osobowe, a zastosowanie znajdą zasady opisane w pkt. 6 – 16 poniżej.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
 7. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane:
  1. W ramach korzystania przez Państwa z Serwisu Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

   1. a. udzielania odpowiedzi na reklamacje związane ze świadczeniem przez Administratora Usług - podstawą prawną jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO);
   2. b. poprawienia funkcjonalności strony internetowej, poprawienia szybkości działania strony internetowej, podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pomocą plików cookie i innych technologii niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w innym przypadku (w tym w zakresie, w jakim wykorzystujemy pliki cookie do celów reklamowych czy analitycznych) – Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   3. c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu.
  2. Dodatkowo, w zależności od usługi, z której Państwo korzystają w ramach Serwisu, przetwarzamy Państwa dane osobowe dla następujących celów:
   1. A. Rejestracja w Serwisie
    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług (funkcjonalności) dostępnych w Serwisie i wykonania zobowiązań Administratora jako dostawcy Serwisu. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   2. B. Newsletter
    Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dostarczenia zamówionego Newsletter-a na podany adres e-mail (co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako marketing własnych towarów i usług oraz realizacja uprawnień wynikających z wyrażonej przez Państwa zgody, o której mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawie telekomunikacyjnym). Państwa dane osobowe będą także przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   3. C. Kontakt z Administratorem
    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   4. D. Portale społecznościowe
    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez wykorzystywane portale społecznościowe oraz prowadzenia innych działań marketingowych w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Dane zbierane są w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.
 9. Przez jaki okres przetwarzamy dane.
  Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

  1. a. przez okres korzystania przez Państwa z usług Serwisu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia konkretnej usługi i wykonania zobowiązań Administratora,
  2. b. w zakresie plików cookies,
  3. c. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  4. d. do czasu odwołania przez Państwo zgody, w zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są w celu przesyłania Newslettera.
  5. e. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w zakresie Portali społecznościowych
 10. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 11. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie oraz żądać przeniesienia danych.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu jego danych.
 13. Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do wycofania zgody, w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Wymienione w punktach: 11-13 prawa można zrealizować kontaktując się na adres siedziby Administratora lub pisząc na adres e-mail: info@kopernik.org.pl
 15. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na postępowanie CNK do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 17. Decyzje dotyczące podanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 18. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu co do zasady nie wymaga zakładania konta i logowania do Serwisu.
 19. W przypadku chęci dokonania zakupu biletów na wydarzenia organizowane przez CNK, konieczne jest założenie konta w Serwisie. Serwis umożliwia także zapisanie się na elektroniczny Newsletter informujący o działalności CNK Przy czym, w momencie uzyskania przez Administratora zgody Użytkownika na przesyłanie Newslettera, Administrator pozyskuje możliwość przetwarzania Państwa danych na podstawie zgody. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu w zakresie, o którym mowa powyżej, wymaga podania danych osobowych wskazanych w formularzach rejestracyjnych. Szczegółowe zasady przetwarzania tychże danych oraz prawa przysługujące użytkownikom w związku z podaniem danych, zawierają klauzule informacyjne znajdujące przy formularzach rejestracyjnych.
 20. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Serwisu. CNK nie ponosi odpowiedzialności za zasady i polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.
 21. Wszelkie zmiany niniejszego polityki prywatności będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez informacje zamieszczane w Serwisie.
 22. Informujemy, że Administrator powołał inspektora ochrony danych (IOD). IOD jest Ewa Chrabąszcz. Z IOD można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@kopernik.org.pl