Wizja, misja, wartości i cele strategiczne

Wizja

Ludzie kształtują świat przyjazny dla siebie i natury, rozwijając i stosując naukę.

Misja

Inspirujemy do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania.

Wartości

Cenimy naukę, uczciwość, otwartość, współpracę i dbałość o środowisko.

Nauka
Opieramy się na autorytecie nauki wynikającym ze sposobu osiągania konsensusu naukowego.
Angażujemy naukowców w nasze działania i ułatwiamy im dialog społeczny.
Doskonalimy się poprzez ciągłe uczenie i procesy badawczo-rozwojowe.
Wspieramy uczących się w ich rozwoju.
Podejmujemy decyzje przy użyciu najlepszych dostępnych dowodów i zachęcamy do tego innych.
Prototypujemy, testujemy, eksplorujemy nowe i nieznane.

Uczciwość
W naszym postępowaniu kierujemy się głoszonymi przez nas wartościami.
Zapewniamy przejrzystość podejmowanych decyzji.
Wypełniamy nasze obowiązki z najwyższą starannością.
Dbamy o wysoką jakość i rzetelność naukową i wartość społeczną naszych działań i eksponatów.
Kultywujemy i zachęcamy do szczerej komunikacji.
Dotrzymujemy obietnic, przyznajemy się do błędów oraz niewiedzy.

Otwartość
Stwarzamy okazję do dialogu w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.
Kierujemy się otwartością na różnorodne idee, potrzebami różnych grup społecznych oraz wiarygodnością naukową.
Dążymy do wyrównywania szans w dostępie do naszej oferty.
Podejmując decyzje, bierzemy pod uwagę wrażliwość i potrzeby ludzi oraz innych istot żywych.
Tworzymy program z myślą o społeczeństwie w całym jego zróżnicowaniu.
Jesteśmy życzliwi wobec naszych współpracowników, zwiedzających, uczestników działań i partnerów.

Współpraca
Rozwijamy krajowe i międzynarodowe sieci współpracy.
Wspieramy współdziałanie oparte na zaufaniu, wierze w dobrą wolę i odpowiedzialność członków zespołu oraz partnerów.
Doceniamy wartość wnoszoną przez członków zespołu, partnerów oraz odbiorców.
Bierzemy odpowiedzialność za realizację wspólnych celów.
Zgłaszamy konstruktywne zastrzeżenia i uwagi, jesteśmy otwarci na krytykę.

Dbałość o środowisko
W naszej codziennej pracy i programach promujemy zachowania sprzyjające ochronie środowiska przyrodniczego.
Dbamy o różnorodność biologiczną naszych przestrzeni zielonych.
Rozsądnie gospodarujemy zasobami, ograniczając zakupy, redukując ilość śmieci, wielokrotnie używając rzeczy oraz oszczędzając prąd i wodę.
Dążymy do zminimalizowania emisji CO2 we wszystkich naszych działaniach.

Nasze cele strategiczne