Dofinansowanie budowy PPK

Projekt rozbudowy Centrum Nauki Kopernik i utworzenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w 2018 roku otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, przyznane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy, przyznane przez Radę Warszawy. 

Tytuł projektu  

„Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” 

Cel  

Głównym celem projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik” jest zwiększenie dostępności do infrastruktury badawczo–rozwojowej, poprzez stworzenie interdyscyplinarnej, międzysektorowej przestrzeni badań i współpracy partnerów naukowych, społecznych i biznesowych. 

Spodziewane efekty 

W wyniku realizacji projektu powstanie unikalna przestrzeń badawcza, w której naukowcy, badacze i eksperci z dziedzin tak zróżnicowanych jak psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, lingwistyka, socjologia, tzw. learning science, fizyka, biologia i chemia, będą badać relacje między prototypowanymi formatami, technikami i metodami nauczania, a procesami uczenia się i poznawania. Efekty tych prac będą komercyjnie wdrażane. 

Znaczenie inwestycji dla regionu mazowieckiego  

Tego rodzaju ośrodek nie posiada swojego odpowiednika w skali całego kraju. Jego lokalizacja na terenie Warszawy, będącej znaczącym ośrodkiem biznesowym Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyni się do wzrostu innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego, jak również w skali całego kraju. Ponadto usługi B+R oferowane przez PPK, pozwolą na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, co wpłynie na podniesienie ich konkurencyjności na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Funkcjonowanie Pracowni stanowić będzie dodatkowy atut, zwiększający atrakcyjność inwestycyjną województwa mazowieckiego. 

Więcej o inwestycji, działaniach Pracowni i planowanych efektach można przeczytać na www.kopernik.org.pl/badania-i-rozwoj-ppk


Zadanie „Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Umowa w sprawie dotacji celowej ze środków M. St. Warszawy nr C/OM/VII/P3/99/U-263/2018-2021 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 27 690 101,00 PLN.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - zakochaj się w Warszawie

Projekt „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 16 765 860,42 PLN

Całkowita wartość prac budowlano-inwestycyjnych to około 82 174000 zł (brutto).

Logotypy partnerów budynku