Projekty badawczo-rozwojowe

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK), zainicjowana przez Centrum Nauki Kopernik (CNK), jest pierwszym w Polsce ośrodkiem badawczo-rozwojowym, w którym przedmiotem prac naukowców i badaczy jest uczenie się, rozwój kompetencji XXI wieku w edukacji STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) oraz społeczne zaangażowanie w naukę.

Projekty badawczo-rozwojowe stanowią kluczowy element współczesnego rozwoju nauki i technologii. Są to strukturalne i strategiczne inicjatywy, których celem jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań, rozwijanie nowych technologii, tworzenie innowacji i odkrywanie nowych informacji w celu rozwiązywania istniejących problemów społecznych, ekonomicznych i naukowych.

PPK to interdyscyplinarna przestrzeń eksploracji naukowej i edukacji, łącząca rozwój wiedzy z praktyką i przedsiębiorczością. W Pracowni naukowcy z różnych dziedzin badają relacje między metodami nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych a procesami uczenia się i rozwoju kompetencji. Prace badawczo-rozwojowe PPK obejmują zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie aktualnej wiedzy i umiejętności do planowania oraz tworzenia i projektowania nowych produktów i usług edukacyjnych.

Projekty

DigiPatch

DigiPatch bada zależności między potrzebami psychologicznymi ludzi a korzystaniem przez nich z mediów cyfrowych w sferze społecznej oraz procesami kształtowania i ochrony tożsamości.

Główne cele projektu to:

 • zbadanie, w jaki sposób media cyfrowe tworzą warunki dla zmian kulturowych i społecznych – przechodzenia od tradycyjnego społeczeństwa sieciowego do sztywnego modelu „patchworkowego”;
 • ustalenie przyczyn tego zjawiska, z naciskiem na czynniki kulturowe oraz społeczno-poznawcze procesy jednostek;
 • przedstawienie potencjalnych społecznych konsekwencji tych procesów.

DigiPatch jest częścią CHANSE (Współpraca nauk humanistycznych i społecznych w Europie), wspólnej inicjatywy 27 organizacji finansujących badania z 24 krajów. Główny cel CHANSE to uruchomienie międzynarodowego konkursu na projekty współpracy dotyczące tematyki transformacji, a zwłaszcza społecznych i kulturowych dynamik w erze cyfrowej.

Centrum Nauki Kopernik jest członkiem zespołu projektowego 𝗗𝗶𝗴𝗶𝗣𝗮𝘁𝗰𝗵, w którym odpowiada za realizację komponentu Knowledge Exchange (Wymiana wiedzy). W ramach działań Centrum Nauki Kopernik odpowiada za:

 • We współpracy z Niemieckim Instytutem Badań nad Radykalizacją i Deradykalizacją (𝗚𝗜𝗥𝗗𝗦) w 𝗣𝗿𝗮𝗰𝗼𝘄𝗻𝗶 𝗣𝗿𝘇𝗲𝘄𝗿𝗼𝘁𝘂 𝗞𝗼𝗽𝗲𝗿𝗻𝗶𝗸𝗮𝗻́𝘀𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼 organizację międzynarodowych warsztatów prototypowania scenariusza rozwiązań odnoszących się do mechanizmów związanych z funkcjonowaniem i izolacją wąskich grup społecznych w internecie. W wyniku warsztatów powstanie scenariusz interwencji mającej zapewniać zwiększenie otwartości członków radykalizujących się grup na kontakty, relacje i współpracę z innymi. Uczestnikami warsztatów będą przedstawiciele interesariuszy społecznych projektu: edukatorzy, artyści, badacze i działacze społeczni z Polski, Niemiec, Szwecji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
 • Opracujemy mapę wiedzy projektu razem z naukowcami i przedstawicielami edukacji nieformalnej z Polski, Niemiec, Szwecji i Hiszpanii.
 • W LivingLabie zaprojektujemy stację badawczą, która na Wystawach Centrum Nauki Kopernik będzie zbierała dane odnoszące się do jednego z obszarów badań projektu.
 • Wyniki projektu będziemy popularyzować w ramach konferencji naukowych w Polsce i za granicą.

Koordynator projektu ze strony Centrum Nauki Kopernik: Szymon Filipowicz.

Road-STEAMer

Głównym celem konsorcjum Road-STEAMer w ramach sieci Ecsite – European network of science centres and museums (Europejska Sieć Centrów i Muzeów Nauki) jest praca nad rekomendacjami dotyczącymi skutecznych sposobów wprowadzania rozwiązań STEAM-owych w edukacji w krajach Unii Europejskiej. W ramach programu „Horyzont Europa” konsorcjum Road-STEAMer stawia sobie za cel próbę opracowania „mapy drogowej” dla wdrożeń rozwiązań opartych na podejściu STEAM w edukacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Aby to osiągnąć, planuje:

 • zdobyć wiedzę i zrozumieć potrzeby edukacyjne krajów UE oraz to, w jaki sposób nauczanie metodą STEAM może wspomóc ich zaspokojenie;
 • zbadać korzyści edukacyjne, jakie daje metoda nauczania oparta na podejściu STEAM;
 • zdiagnozować braki w politykach edukacyjnych poszczególnych krajów, utrudniające skuteczne wdrażanie podejścia STEAM w europejskiej edukacji.

Zadaniem Centrum Nauki Kopernik jest zorganizowanie dwóch sesji dialogowych, podczas których eksperci z różnych dziedzin związanych z edukacją będą mogli wymienić się doświadczeniami. Będziemy zbierać i opracowywać informacje dotyczące polityki edukacyjnej opartej na metodzie STEAM oraz analizować dostępne na polskim rynku oddolne STEAM-owe rozwiązania.

Więcej o projekcie: road-steamer.eu

Koordynator projektu ze strony Centrum Nauki Kopernik: Szymon Filipowicz

 1. STEAM context, concepts and conditions: Socio-economic context and relevant needs
  Niniejszy dokument koncentruje się na kontekście społeczno-ekonomicznym i potrzebach STEAM w edukacji w Europie. Metodologia eksploracji tych potrzeb opiera się na przeglądzie literatury i analizie danych zastanych oraz na rozwiązaniach wypracowywanych podczas warsztatów kreatywnych z udziałem członków konsorcjum.
  Pobierz plik pdf
 2. The Road-STEAMer Community
  Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób społeczność interesariuszy Road-STEAMer jest tworzona i zarządzana poprzez zastosowanie metodyki partycypacyjnej oraz korzystanie z rozległych sieci, wielu wcześniejszych i obecnych projektów oraz inicjatyw w dziedzinie edukacji STEAM i poza nią.
  Pobierz plik pdf