Wybierz miesiąc i rodzaj biletu
Dane osobowe
W grupie znajdują się osoby z niepełnosprawnością typu:
Pole nieobowiązkowe
Dane dotyczące wizyty
Wpisz łączną liczbę biletów dla uczestników.
Wpisz liczbę opiekunów.
Wizyty w Koperniku odbywające się w ramach bezpłatnych wejściówek dla osóbw trudnej sytuacji mogą być realizowane po godz. 14.00.
Wpisz łączną liczbę biletów (razem z opiekunami).
Wpisz liczbę opiekunów.
Konieczne zgody

1. Administratorem danych osobowych podanych przez osoby reprezentujące jednostkę (zwane dalej łącznie „Przedstawicielami”) jest Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa (dalej „CNK”)

2. Warunkiem przyznania Biletów jest przesłanie zgłoszenia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez CNK podanych w Formularzu danych osobowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „RODO”), tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Podane w Formularzu dane w zakresie nazwa i adres jednostki, imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, przetwarzane będą wyłącznie w celu przyznania Biletów, w szczególności komunikacji z Przedstawicielami.

4. Dane osobowe Przedstawicieli będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CNK jako administratora, takich jak dochodzenie roszczeń lub obrony CNK jako administratora; dane osobowe są przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń.

5. Dane osobowe Przedstawicieli będą przetwarzane także na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c Rodo tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CNK tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia przez CNK jego obowiązków wynikających z przepisów prawa – w celu prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczenia podatków oraz w celach archiwizacyjnych; dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

6. Dane osobowe przetwarzane będą od dnia przesłania Formularza przez okres niezbędny do zrealizowania wszystkich działań związanych z przyznaniem Biletów.

7. Przedstawicielom przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Przedstawiciele mają prawo dostępu do swoich danych, mogą je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Przedstawiciele mogą też cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Mają także prawo do przenoszenia danych.

9. Przedstawicielom nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w zakresie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

10. Przedstawicielom przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie takiej informacji na adres siedziby CNK lub na adres e-mail: bezplatne@kopernik.org.pl. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

11. Przedstawicielom przysługuje prawo do złożenia skargi na postępowanie CNK do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Podanie danych osobowych wymaganych w Formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania rezerwacji. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

13. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyznaniem Biletów nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

14. Przedstawiciele mogą skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, pisząc pod adres siedziby CNK lub wysyłając wiadomość elektroniczną pod adres e-mail: bezplatne@kopernik.org.pl oraz iod@kopernik.org.pl.

15. CNK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych.

!

Poczekaj chwilę, aż strona się przeładuje