Dane zgłaszającego
 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Organizator (Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-390, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20).
 2. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w Spotkaniu, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, w celu prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczenia podatków; dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarzane dane osobowe, a także przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie organizacji i przeprowadzenia Spotkania, wysłania odpowiedzi na reklamację – dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak dochodzenie roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich, Formularz wypełnia osoba dorosła (podając swoje dane osobowe), pod nadzorem której osoba niepełnoletnia będzie brała udział w Spotkaniu.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z udziałem Uczestnika w Spotkaniu, a także organizacją i przeprowadzeniem Spotkania.
 6. Dane Uczestnika przetwarzane będą do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z udziału Uczestnika w Spotkaniu.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Może też cofnąć zgodę na przetwarzanie danych poprzez przesłanie takiej informacji na adres siedziby CNK lub na adres e-mail: esero@kopernik.org.pl, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Ma także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik może też sprzeciwić się przetwarzaniu przez Organizatora swoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 9. Uczestnik może wnieść skargę na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Uczestnika danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Uczestnik może skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, pisząc pod adres siedziby CNK lub wysyłając wiadomość elektroniczną pod adres e-mail esero@kopernik.org.pl
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.
Wskaż etapy edukacji, na jakich nauczasz:
LO, technikum itp
Jak dowiedziałaś(-eś) się o spotkaniu?
Newsletter ESERO-Polska