Warsztaty "Młode majsterki"

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci 6-9 lat oraz ich opiekunów. 
Czas: około 100 minut.   

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa 

Bilety 

Opłata za udział w warsztatach: 29 zł (cena biletu dla jednego dziecka i maksymalnie dwojga opiekunów). Bilet nie uprawnia do zwiedzania wystaw Centrum Nauki Kopernik.  
Na adres e-mail podany w formularzu otrzymasz dane do przelewu, na który czekamy 24 godziny. 
Udział w warsztatach potwierdzimy osobnym mailem 

Wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe.

Dane zgłaszanego dziecka
Ilu opiekunów będzie z dzieckiem?
Data warsztatów
Konieczne zgody
Po przeczytaniu regulaminu zgadzam się z nim.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych
Zaznaczenie zgody jest niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach. Bez niej nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować.
 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Opiekunów jest CNK, którego pełna nazwa i siedziba zostały wskazane w pkt. 2 Regulaminu.
 2. Warunkiem udziału w Warsztatach jest wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularzem”) oraz wyrażenie przez Opiekunów / Opiekuna zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych w Formularzu danych osobowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Podane w Formularzu dane przetwarzane będą wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Warsztatów, w szczególności w zakresie pełnej komunikacji z Uczestnikami.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, w celu prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczenia podatków; dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarzane dane osobowe, a także przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie organizacji i przeprowadzenia Warsztatów i wysłania odpowiedzi na reklamację – dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak dochodzenie roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą od dnia przesłania Formularza zgłoszeniowego przez okres niezbędny do zrealizowania wszystkich działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem Warsztatów, przy czym nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
 6. Opiekunowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Opiekun ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Uczestnik może też cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.   Ma także prawo do przenoszenia danych.
 8. Opiekunowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w zakresie przetwarzania danych na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Opiekunowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie takiej informacji na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: iod@kopernik.org.pl. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 10. Opiekunowi przysługuje prawo do złożenia skargi na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych wymaganych w Formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Warsztacie.
 12. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 13. Decyzje dotyczące przeprowadzenia Warsztatu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 14. Opiekun może skontaktować się z Organizatorem, w tym z osobą pełniącą u Organizatora obowiązki inspektora ochrony danych, pisząc pod adres siedziby Organizatora lub wysyłając wiadomość elektroniczną pod adres e-mai: iod@kopernik.org.pl
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych.