Ciało i technologia – panele eksperckie

  • Centrum konferencyjne, poziom 1 
  • 7 października, godz. 13.00, 14.30, 16.00

Współczesna bioinżynieria umożliwia spersonalizowane formy leczenia, likwidację licznych wad wrodzonych, regenerację i wymianę narządów, a także poprawę naturalnych funkcji fizycznych i umysłowych człowieka. Czy za zestawem tak zaawansowanych narzędzi stoi konkretna wizja zdrowia i długowieczności? Czy potrafimy przewidzieć konsekwencje wzmacniania i ulepszania naszych ciał?  

Podczas spotkań z wybitnymi przedstawicielami świata nauki i sztuki, proponujemy podróż w głąb ludzkiego ciała – od komórek, przez organy, kończąc na holistycznych programach przedłużania życia całego organizmu.  
Każdy panel rozpoczniemy od krótkich prezentacji, wprowadzających w arkana badań lub twórczości naszych gości. Będą one punktem wyjścia do nieskrępowanej dyskusji i zadawania pytań o przyszłość naszego zdrowia.  

Program

13.00–14.00 | Regeneracja: Komórki macierzyste i biodruk

Moderator: Mateusz Pawełczuk

Goście: prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko (Instytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Warszawskiego), dr Marco Costantini (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk) 

Korzystanie z komórek macierzystych staje się terapeutycznym standardem, a lista leczonych dzięki nim schorzeń stale rośnie. Prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko opowie o rodzajach tych komórek, ich hodowli oraz zastosowaniu w medycynie regeneracyjnej. Dr Marco Costantini zaprezentuje drukarki drukujące tkanki i narządy. Jego zespół opracował technologię, umożliwiającą m.in. wytwarzanie substytutu mięśnia na bazie biokompatybilnego żelu. Pozwala ona na odbudowę głęboko uszkodzonych mięśni szkieletowych z niespotykaną dotąd skutecznością. 

Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
biolożka specjalizująca się w biologii rozwoju ssaków, komórek macierzystych, problematyce dotyczącej regeneracji mięśni szkieletowych. Nauczycielka akademicka, popularyzatorka nauki. Kieruje Zakładem Cytologii oraz Instytutem Biologii Rozwoju i Badań Biomedycznych (Wydział Biologi Uniwersytetu Warszawskiego). Pełniła funkcję prodziekan ds. organizacji badań Wydziału Biologii UW. 

Odbyła staże naukowe na University of Manchester, University of Cambridge, Jacques Monod Institute w Paryżu, Dana Farber Cancer Insitute Harvard Medical School w Bostonie. Jest członkinią Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Dyscypliny i Rady Wydziału Biologii UW, Rad Naukowych Instytutu Nenckiego PAN i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN.  Ekspertka w krajowych i zagranicznych organizacjach finansujących naukę. Współautorka 88 publikacji naukowych w języku angielskim, kilku rozdziałów w książkach, doniesień konferencyjnych. Kieruje projektami badawczymi dotyczącymi biologii rozwoju, różnicowania komórek macierzystych i ich wykorzystania w medycynie regeneracyjnej. Poza nauką tworzy kolaże analogowe i cyfrowe, projektuje ilustracje i okładki książek.

Marco Costantini, PhD – chemik przemysłowy. Pracował na Politechnice Warszawskiej, a później na Università Campus Bio-Medico w Rzymie. Od 2022 r. kieruje multidyscyplinarnym zespołem Instytutu Chemii Fizycznej PAN, pracującym nad konwergencją inżynierii materiałowej, biologii i mikroprzepływów.

Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują rozwój zaawansowanych strategii modelowania (in vitro) i naprawy układu mięśniowo-szkieletowego (in vivo), z wykorzystaniem materiałów porowatych o ulepszonych właściwościach fizykochemicznych. Wraz z zespołem opracował technologię umożliwiającą m.in. drukowanie 3D substytutu mięśnia na bazie biokompatybilnego żelu.

14.30–15.30 | Naprawa czy upgrade? Bioniczne organy 

Moderator: Mateusz Pawełczuk

Goście: dr n. med. Marta Klak (Fundacja Badań i Rozwoju Nauki), Amy Karle

Choć ludzkie organy rosnące w bioreaktorach wciąż kojarzą nam się z fantastyką, ta wizja powoli zaczyna stawać się rzeczywistością. Porozmawiamy o hodowlach i terapiach regenerujących organy oraz o pomysłach związanych z projektowaniem ich udoskonalonych wersji. Dr Marta Klak zaprezentuje projekt bionicznej trzustki, nad którym pracuje Fundacja Badań i Rozwoju Nauki. To może być przełomowe osiągnięcie polskiej nauki! Chorzy przestaną czekać na dawców, a sama procedura przeszczepu stanie się mniej inwazyjna i tak samo skuteczna. Drugi gość to Amy Karle – amerykańska artystka, tworząca na styku nauk biologicznych i technologii cyfrowych. Pokaże projekt serca – pracę, w której poprzez biodruk 3D i inżynierię generatywną poszukuje sposobów zapobiegania zatorom w naczyniach krwionośnych.

Marta Klak – biotechnolog, doktor nauk medycznych. Od 2017 roku związana z Fundacją Badań i Rozwoju Nauki. W POLBIONICA kieruje zespołem realizującym innowacyjne projekty naukowe z zakresu wytwarzania i produkcji biomateriałów i biodrukowania 3D narządów z układem naczyniowym oraz modeli tkankowych wykorzystywanych w transplantologii, medycynie regeneracyjnej i badaniach farmakologicznych. Współautorka 20 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz ponad 40 doniesień naukowych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Bierze udział w projekcie biodrukowania 3D bionicznej trzustki. Jego sukces może przynieść pionierskie rozwiązania terapeutyczne dla pacjentów żyjących z cukrzycą typu 1 oraz z przewlekłym zapaleniem trzustki.

Amy Karle – ciesząca się uznaniem międzynarodowych krytyków ultrawspółczesna artystka i futurystka, specjalizująca się w technologiach wykładniczych. Tworzy nowe, hybrydowe formy sztuki, syntetyzując systemy fizyczne, biologiczne i obliczeniowe, aby powstały angażujące emocjonalnie i stymulujące intelektualnie dzieła sztuki, które ukazują potencjał technologii w kształtowaniu przyszłości. 
W ramach wymiany kulturalnej Inkubatora Sztuki Amerykańskiej Departamentu Stanu USA, była artystką-dyplomatką w Polsce, a także rezydentką w Centrum Nauki Kopernik. Jest często zapraszana jako ekspert i uczestnik zespołów doradczych, wspierających dialogu na temat wpływu zaawansowanych technologii na przyszłość człowieka. 

Prace Amy Karle są wystawiane na całym świecie, m.in. w: Ars Electronica (Austria), Centre Pompidou (Francja), Contemporary Art Platform (Kuwejt), FILE (Brazylia), Media Arts Biennale (Chiny), Mori Art Museum (Japonia), The Smithsonian (USA), Triennale Milano (Włochy). Została uhonorowana tytułem jednej ze 100 najbardziej inspirujących i wpływowych kobiet na świecie według BBC.

16.00–17.00 | Długowieczność

Moderator: Rafał Kosewski

Goście: dr Rafał Lolo (AstraZeneca Pharma Poland), dr Łukasz Jurek (Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) 

W dobie dynamicznego rozwoju bioinżynierii, długowieczne społeczeństwo staje się jednym z kluczowych zagadnień, wymagających pogłębionej, wieloaspektowej debaty publicznej. Spojrzymy na proces starzenia się jak na chorobę i porozmawiamy o perspektywach oraz konsekwencjach jego leczenia. Najważniejsze kierunki badań dotyczące spowalniania lub odwracania zegara biologicznego przedstawi dr Rafał Lolo (Senior Director, Precision Medicine Lead, Oncology R&D w AstraZeneca Pharma Poland). Wspólnie z dr. Łukaszem Jurkiem zastanowimy się nad wpływem wydłużania się życia na rynek pracy, służbę zdrowia czy system emerytalny.

Rafał Lolo, PhD
biolog molekularny, specjalizujący się w procesach uszkodzenia i naprawy DNA. Ukończył studia magisterskie na kierunku biotechnologia medyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia doktoranckie z onkologii molekularnej na Unversity College London. Pracował naukowo na Uniwersytecie Oxfordzkim oraz Uniwersytecie Kopenhaskim. Od 2014 r. związany jest z firmą AstraZeneca Pharma Poland, gdzie zajmuje się rozwojem leków i diagnostycznych testów molekularnych w onkologii.   

Łukasz Jurek, PhD – ekonomista, gerontolog i polityk społeczny. Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Katedra Socjologii i Polityki Społecznej). Jego działalność naukowo-badawcza oscyluje wokół zagadnień związanych z ekonomicznymi aspektami przeobrażeń demograficznych, zwłaszcza procesu starzenia się ludności.  

Zajmuje się także kwestią finansowania świadczeń socjalnych oraz efektywności państwa opiekuńczego. Główne obszary jego zainteresowań to: demografia rynku pracy, konstrukcja systemu zabezpieczenia społecznego, organizacja i finansowanie opieki długoterminowej, nadużycia socjalne, zarządzanie wiekiem i decyzje emerytalne.  

Autor książek: Ekonomia starzejącego się społeczeństwa oraz Łączenie pracy zawodowej z opieką nad osobą starszą w Polsce. W 2019 r. został stypendystą programu im. Bekkera, w ramach którego odbył staż badawczy w Oxford Institute of Population Ageing (Oxford University). W ramach programu Erasmus+ prowadził wykłady na uniwersytetach w Larnace (Cypr), Skopje (Macedonia), Warnie (Bułgaria), Lwowie (Ukraina), Koszycach (Słowacja), Mińsku (Białoruś), Villach (Austria), Koper (Słowenia) i Rijece (Chorwacja).