Zaproszenie dla artystów

Użyj strzałek do przechodzenia między zakładkami

Open call: projekty artystyczne z Polski i Austrii

Centrum Nauki Kopernik i Austriackie Forum Kultury zapraszają artystów i artystki z Polski i Austrii do udziału w otwartym konkursie na projekt artystyczny. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2021. Zwycięskie prace z Austrii i z Polski zostaną zaprezentowane na XI Festiwalu Przemiany w październiku 2021 r. w Centrum Nauki Kopernik, a w Austriackim Forum Kultury odbędzie się publiczne spotkanie z twórcami prac. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną zaprezentowane na podstronie internetowej konkursu.

Zaproszenie na Open call

Poszukujemy projektów dotyczących strategii przezwyciężenia kryzysu klimatycznego i towarzyszących im szans na trwałe zmiany społeczno-kulturowe. Wydaje się, że dzisiaj zasadnicze drogi walki z kryzysem klimatycznym zostały już dobrze rozpoznane: Project Drawdown, jedno z najlepszych źródeł na bieżąco agregujących najskuteczniejsze pomysły na tę walkę, opisuje dziesiątki rozwiązań.

Zależy nam na tym, by przesunąć środek ciężkości dyskusji o zmianach klimatycznych z perspektywy kryzysu na perspektywę realnych rozwiązań. Skoro rozwiązania są jasne, pora więcej uwagi poświęcić temu, które z nich są zarówno najbardziej prawdopodobne, jak i najbardziej pożądane oraz jak skutecznie skłonić możliwie najwięcej osób do ich wdrażania. W każdej skali: od zmian w codziennym życiu każdego z nas, przez projekty dla społeczności lokalnych i miast, po decyzje gospodarcze i polityczne regulujące całe gałęzie przemysłu, zwłaszcza w związku z transformacją energetyczną, koniecznością jak najszybszego odejścia od paliw kopalnych.

Proponujemy dwie perspektywy, które mogą pomóc odnaleźć się w tych wytycznych i połączyć zagadnienia naukowo-techniczne i społeczno-kulturowe:

1. Protopia – pojęcie wprowadzone przez Kevina Kelly’ego, który zaproponował je jako sposób na uniknięcie ograniczającej wyobraźnię dychotomii dystopia – utopia. Cząstka „pro” odnosi się do procesu i progresu. To perspektywa stopniowych usprawnień, małych kroków, działań o mierzalnych rezultatach, niewielkich pozytywnych zmian, które kumulują się wraz z upływem czasu. Najlepiej byłoby nie niszczyć świata w ogóle, ale w ujęciu protopijnym zakładamy, żeby przynajmniej tworzyć więcej niż niszczymy, zawsze wychodzić na plus.

2. Solarpunk – nowy, zyskujący na popularności nurt w literaturze, sztuce, modzie i aktywizmie, który jest jedną z nielicznych pozytywnych, aspiracyjnych, pełnych nadziei wizji przyszłości w kontekście relacji cywilizacji i świata natury. Bez utopijnego myślenia życzeniowego – chodzi o konkretne wartości i poparte faktami powody do optymizmu. Solarpunk opisuje świat, w którym jesteśmy bardziej świadomi środowiskowych kosztów rozwoju cywilizacji. W tym ujęciu człowiek nie dominuje nad przyrodą, tylko cywilizacja i natura stanowią harmonijną całość, wzajemnie się wzmacniając: czynimy sobie ziemię przede wszystkim przyjazną, a nie poddaną.

***

Interesują nas projekty eksplorujące pogranicze sztuki, designu, nauki i techniki w ramach szeroko pojętego nurtu art and science oraz sztuki nowych mediów, a więc realizacje z zakresu: bioartu, data artu, designu spekulatywnego, sztuki robotycznej czy responsive environments. Szukamy projektów, które mogłyby wpisać się w te założenia, stając się nośnikami opisanych idei oraz pretekstami do pogłębionych dyskusji oraz pracy warsztatowej w ramach XI Festiwalu Przemiany.

Chcielibyśmy, żeby projekty konkursowe:

 1. Zakwestionowały dominujące dziś w zbiorowej wyobraźni poczucie bezsilności w walce z kryzysem klimatycznym, które rodzi narracje dystopijne, pełne katastroficznych prognoz.
 2. Nadawały analityczno-strategicznej optyce rozwiązań kryzysu klimatycznego zrozumiały dla wszystkich kontekst humanistyczno-społeczny.
 3. Stanowiły artystyczny pomost między naukowo-technicznymi faktami a emocjami – informacje łączyły z inspiracjami, perspektywę środowiskową ze społeczną.
 4. Odnosiły się do zależności między wydajnością, estetyką i łatwością wdrażania nowych technologii (np. w kontekście estetycznego wymiaru transformacji energetycznej).
 5. Promowały myślenie długoterminowe oraz budowały fundamenty pozytywnego myślenia o przyszłości.
 6. Prezentowały rozwiązania kryzysu klimatycznego i towarzyszące im idee w sposób komunikatywny, zrozumiały dla szerszej publiczności.
 7. Prezentowały projekty możliwe do przystosowania do ekspozycji w ramach przyznanego budżetu.

Artystów pochodzących z Polski lub z Austrii albo mieszkających i pracujących w Polsce lub w Austrii prosimy o przesłanie krótkich biogramów oraz opisów projektów (łącznie max. 2000 znaków ze spacjami), a także materiałów ilustracyjnych, wizualizacji, zdjęć, rysunków etc. (w tym max. dwie wiodące ilustracje używane jako wizytówki projektu – na stronie znajdą się one w formacie: szerokość max. 750px, wysokość max. 450px, prosimy o uwzględnienie tych wymiarów przy przygotowaniu plików) wraz z krótkim nagraniem wideo zawierającym prezentację pomysłu (max. 5 min.), jak również prezentację dotychczasowego dorobku artystycznego (portfolio, max. 5 stron). Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 marca 2021 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: open.call@kopernik.org.pl w języku polskim, niemieckim lub angielskim. Projekty mogą być zgłaszane przez grupy, w takim przypadku nagroda zostanie podzielona proporcjonalnie. Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednego projektu.

Konkurs zakłada przyznanie 5000 EUR na realizację zwycięskich prac (2 x 2500 EUR, czyli po 2500 EUR dla projektu z Polski i z Austrii) – kwota obejmuje koszt transportu z ew. ubezpieczeniem prac do i z Centrum Nauki Kopernik (na czas ekspozycji koszt ubezpieczenia ponosi CNK), jak również nagrodę dla jej twórców w wysokości 5000 EUR (2 x 2500 EUR czyli po 2500 EUR dla twórców z Polski i z Austrii).

Zostanie przyznana druga nagroda w wysokości 2000 EUR (2 x 1000 EUR, czyli po 1000 EUR dla projektu z Polski i z Austrii).

Zgłoszone projekty muszą być wiarygodne naukowo, nie mogą odnosić się do teorii powszechnie uznawanych za pseudonaukowe lub do działań nieetycznych (np. greenwashingu). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, by nie dopuścić do konkursu prac niespełniających tych warunków. Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez jury złożone z kuratorów Festiwalu Przemiany, AFK oraz zaproszonego niezależnego eksperta.

Zapraszamy do zgłaszania projektów i eksperymentowania!

Wysłanie projektu na konkurs oznacza wyrażenie zgody na jego publikację (opis, ilustracje i/lub wideo) na stronie Austriackiego Forum Kultury, w newsletterze AFK oraz na profilach AFK na Facebooku, Instagramie i Twitterze, a także na podstronie internetowej konkursu w obrębie witryny www.kopernik.org.pl wraz z możliwością jego ewentualnego użycia (w całości lub we fragmentach) na profilach Centrum Nauki Kopernik i Festiwalu Przemiany na Facebooku i Instagramie oraz w newsletterze zewnętrznym i wewnętrznym CNK w związku z działaniami komunikacyjnymi dotyczącymi XI Festiwalu Przemiany.

Open call: Kunstprojekte aus Österreich und Polen

Das Österreichische Kulturforum Warschau (ÖKF) und das Kopernikus-Wissenschaftszentrum (KWZ) laden Künstlerinnen und Künstler aus Österreich und Polen zu einem offenen Wettbewerb für künstlerische Projekte ein. Bewerbungsschluss ist der 31. März 2021. Die österreichischen und polnischen Gewinnerarbeiten werden im Oktober 2021 beim 11. Festival „Przemiany“ im Kopernikus-Wissenschaftszentrum gezeigt, im Österreichischen Kulturforum Warschau wird ein Gespräch mit den Preisträgerinnen und Preisträgern stattfinden. Alle eingereichten Projekte werden auf der Internetseite des Wettbewerbs vorgestellt.

Wir suchen nach Projekten, die sich mit Strategien zur Überwindung der Klimakrise und den damit einhergehenden Chancen auf dauerhafte gesellschaftlich-kulturelle Veränderungen befassen. Die einzuschlagenden Wege im Kampf gegen die Klimakrise sind im Wesentlichen bekannt: so listet das Project Drawdown, eine ständig aktualisierte Sammlung der effektivsten Ideen für diesen Kampf, Dutzende möglicher Lösungen auf.

Wir wollen den Schwerpunkt der Diskussion über den Klimawandel von der Krisenperspektive auf die Erörterung realer Lösungsmöglichkeiten verlagern. Jetzt, wo klar ist, was getan werden muss, ist es an der Zeit, sich damit zu beschäftigen, welche Lösungen am wahrscheinlichsten und wünschenswertesten sind und wie man erfolgreich möglichst viele Menschen dazu bringt, sie umzusetzen. Auf jeder Ebene: Angefangen von Änderungen in unserem Alltagsverhalten, über Projekte für lokale Gemeinschaften und Städte, bis hin zu wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen, die ganze Industriezweige regulieren, insbesondere im Zusammenhang mit der Energiewende, d.h. der Notwendigkeit, schnellstmöglich aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen.

Wir schlagen zwei Perspektiven vor, die als Leitfaden dienen können und wissenschaftlich-technische Aspekte mit gesellschaftlich-kulturellen Fragen verbinden:

1. Protopie – das Konzept stammt von Kevin Kelly, es ist gedacht als Alternative zu der die Vorstellung einengenden Dichotomie Dystopie vs. Utopie. Die Partikel „pro“ spielt auf die Begriffe process (Prozess) und progress (Fortschritt) an. Es ist die Perspektive von einer allmählichen Verbesserung, von kleinen Schritten, von Maßnahmen, die messbare Ergebnisse bringen, von bescheidenen positiven Veränderungen, die sich im Laufe der Zeit summieren. Am besten wäre es natürlich, die Welt überhaupt nicht zu zerstören; protopisch gesehen sollten wir uns aber zumindest bemühen, mehr aufzubauen als zu zerstören, damit wir uns „per Saldo“ immer im positiven Bereich befinden.

2. Solarpunk – eine neue, immer populärere Strömung in Literatur, Kunst, Mode und Aktivismus, eine der wenigen positiven, ambitionierten und hoffnungsvollen Zukunftsvisionen, wenn es um die Beziehung zwischen Zivilisation und Natur geht. Frei von utopischem Wunschdenken – es geht vielmehr um konkrete Werte und faktenbasierte Gründe, die Anlass zu Optimismus geben. Solarpunk beschreibt eine Welt, in der wir uns der Umweltkosten des zivilisatorischen Fortschritts bewusster sind. In diesem Denken herrscht der Mensch nicht über die Natur, sondern Zivilisation und Natur bilden ein harmonisches Ganzes, stärken sich gegenseitig: Wir machen uns die Erde nicht untertan, sondern zu einem für alle lebensfreundlichen Ort.

***

Wir interessieren uns für Projekte, die, im Rahmen von Art and Science und Neuer Medienkunst, die Schnittstellen von Kunst, Design, Wissenschaft und Technik erkunden, also für Projekte aus den Bereichen BioArt, Informationskunst, spekulatives Design, Roboterkunst und Responsive Environments. Wir suchen Projekte, die diesen Anforderungen gerecht werden, geeignete Träger dieser Ideen sind und einen Ausgangspunkt für eingehende Diskussion und intensive Workshoparbeit im Rahmen des 11. Festivals „Przemiany“ liefern.

Wir möchten, dass die eingereichten Projekte:

 1. das heute in der kollektiven Vorstellungskraft vorherrschende Gefühl der Ohnmacht im Kampf gegen die Klimakrise in Frage stellen, welches dystopische Narrative voller katastrophischer Prognosen hervorbringt.
 2. die analytisch-strategische Perspektive der Lösungen in einen allgemeinverständlichen humanistisch-gesellschaftlichen Kontext stellen.
 3. eine künstlerische Brücke schlagen zwischen den wissenschaftlich-technischen Fakten und den Emotionen – Information mit Inspiration verbinden, die Umweltperspektive mit der sozialen Perspektive.
 4. auf den Zusammenhang zwischen Effektivität, Ästhetik und der Leichtigkeit, neue Technologien zu implementieren (z. B. auf die ästhetische Dimension der Energiewende), eingehen.
 5. langfristiges Denken fördern und den Grundstein für ein positives Denken über die Zukunft legen.
 6. die aufgezeigten Lösungswege aus der Klimakrise und die damit verbundenen Ideen auf eine kommunikative, für die breite Öffentlichkeit verständliche Weise präsentieren.
 7. im Rahmen des vorgesehenen Budgets in einer Ausstellung gezeigt werden können.

Künstlerinnen und Künstler, die aus Österreich oder Polen stammen beziehungsweise in Österreich oder Polen leben und arbeiten, bitten wir ein Biogramm, eine kurze Projektbeschreibung (insgesamt höchstens 2.000 Zeichen mit Leerzeichen), Illustrationen, Visualisierungen, Fotos, Zeichnungen etc. (u. a. bis zu zwei Hauptillustrationen, die als „Visitenkarten“ des Projekts benutzt werden – auf der Internetseite werden sie maximal 750px breit und 450px hoch sein; bitte berücksichtigen Sie das Format bei der Erstellung der Dateien), ein Kurzvideo, in dem die Idee des Projekts vorgestellt wird (max. 5 Minuten) sowie eine Präsentation des bisherigen künstlerischen Schaffens (Portfolio, max. 5 Seiten) zuzuschicken. Bewerbungsschluss ist der 31. März 2021.

Bitte senden Sie Ihre Wettbewerbsbeiträge an open.call@kopernik.org.pl auf Polnisch, Deutsch oder Englisch. Die Projekte können auch von Gruppen eingereicht werden, in diesem Fall wird der Preis zu gleichen Teilen aufgeteilt. Wettbewerbsteilnehmer können mehrere Projekte einreichen.

Die Sieger oder Siegerinnen des Wettbewerbs erhalten insgesamt 5.000 Euro für die Realisierung der Gewinnerprojekte (2 x 2.500 Euro, das heißt jeweils 2.500 Euro für ein Projekt aus Österreich und eines aus Polen) – der Betrag beinhaltet die Transportkosten nach Warschau zum KWZ und zurück, einschließlich eventueller Versicherung der Arbeiten (für die Dauer der Ausstellung übernimmt das KWZ die Versicherungskosten) sowie ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro (2 x 2.500 Euro, das heißt jeweils 2.500 Euro für den/die österreichische/n und den/die polnische/n Preisträger/in).

Ein zweiter Preis in Höhe von insgesamt 2.000 Euro (2 x 1.000 Euro, das heißt jeweils 1.000 Euro für ein Projekt aus Österreich und eines aus Polen) wird zuerkannt.

Die eingereichten Projekte müssen wissenschaftlich glaubwürdig sein, sie dürfen sich nicht auf Theorien beziehen, die allgemein als pseudowissenschaftlich angesehen werden, oder auf unethischen Aktivitäten gründen (z. B. Greenwashing). Die Veranstalter des Wettbewerbs behalten sich das Recht vor, Arbeiten, die diese Bedingungen nicht erfüllen, vom Wettbewerb auszuschließen. Die Gewinnerarbeiten werden von einer Jury ausgewählt, die sich aus Kuratoren des Festivals „Przemiany“, des ÖKF und einem/einer unabhängigen Experten/Expertin zusammensetzt.

Wir laden Sie ein, Projekte einzureichen und zu experimentieren!

Die Einreichung des Projekts bedeutet, dass Sie seiner Publikation (Beschreibung, Abbildungen und/oder Video) auf der Internetseite des Österreichischen Kulturforums Warschau, im ÖKF-Newsletter und auf den Facebook-, Instagram- und Twitter-Profilen des ÖKF, auf der Internetseite des Wettbewerbs auf der Homepage www.kopernik.org.pl sowie der eventuellen Nutzung (vollständig oder in Auszügen) auf den Profilen des Kopernikus-Wissenschaftszentrums und des Festivals „Przemiany“ auf Facebook und Instagram sowie im internen und externen Newsletter des KWZ im Zusammenhang mit dem 11. Festival „Przemiany“ zustimmen

Open call: artistic projects from Poland and Austria

The Copernicus Science Centre and the Austrian Cultural Forum wish to invite artists from Poland and Austria to take part in an open competition for an artistic project. Applications should be sent by March 31. The winning submissions from Austria and Poland will be presented at the 11th Przemiany Festival in October 2021, at the Copernicus Science Centre, and a meeting with the authors is going to be held at the Austrian Cultural Forum. All submissions will be posted on the competition’s webpage.

We are looking for projects that deal with strategies of overcoming the climate crisis and the accompanying, potentially permanent changes in society and culture. It appears that the main ways of combating the climate crisis have been sufficiently defined by now: Project Drawdown, one of the best aggregates of the most effective strategies in this fight, lists dozens of solution.

When it comes to the climate change debate, we want to shift the focus from the crisis to real solutions. Since those solutions are clear, it is time to devote more attention to the most probable and most desired ones, and ask ourselves how to effectively get as many people as possible interested in implementing them. At all levels: from making changes in our everyday lives, through projects for local communities and towns, to economic and political decisions that regulate entire branches of industry, particularly in light of the energy transition and our pressing need to stop relying on fossil fuels.

We propose two perspectives which might help contestants navigate these guidelines and combine issues of science and technology with those of society and culture.

1. Protopia – a term introduced by Kevin Kelly in an attempt to sidestep the overly constraining dichotomy of dystopia – utopia. The “pro” prefix refers to process and progress. Protopia is geared towards incremental improvements, baby steps, actions that have measurable results, small positive changes that accumulate over time. It would be best not to destroy the world at all, but the protopian approach focuses on at least creating more than we destroy, so that the balance is always positive.

2. Solarpunk – a new, increasingly popular trend in literature, art, fashion, and activism, and also one of the few positive, aspirational, and hopeful visions of the future in terms of our civilization’s relationship with the natural world. Devoid of utopian wishful thinking, it focuses on concrete values and fact-based reasons to be optimistic. Solarpunk describes a world in which we are more conscious of the environmental costs of development. In this approach, man does not dominate nature - civilization and nature act as a harmonious and mutually reinforcing whole: we befriend the Earth, as opposed to taming it.

***

We are interested in projects that explore the intersections of art, design, science, and technology representative of the art and science and new media art trends, i.e.: bioart, data art, speculative design, robotic art, responsive environments, etc. We are looking for projects that would fit these parameters, and serve as a means of conveying the abovementioned ideas and a springboard for in-depth discussions and workshops during the 11th Przemiany Festival.

We want the submissions to:

 1. Question the sense of helplessness in the face of the climate crisis, which currently dominates the collective imagination and gives rise to dystopian narratives filled with catastrophic prognoses.
 2. Put the analytical and strategic optics of solutions to the climate crisis in a humanist and social context in a way that will make them accessible to everyone.
 3. Act as an artistic bridge between scientific and technical facts and emotions – combining information with inspiration, the environmental with the social.
 4. Address the relationship between efficiency, aesthetics, and ease of implementation of new technologies (e.g. the aesthetic aspect of the energy transition).
 5. Promote the long-term perspective and create foundations for positive thinking about the future.
 6. Present solutions to the climate crisis and their accompanying ideas in a communicative way that would be accessible to the broader audience.
 7. Present projects suitable for exhibition within the assigned budget.

Artists from Poland and Austria or living and working in Poland or Austria are asked to submit short bios and descriptions of their projects (both collectively not exceeding 2000 characters, including spaces) as well as additional illustrations, visualizations, photographs, drawings, etc. (including at most two leading illustrations that will be used as visual references on the website – they will be posted in the following format: max. 750px in width, 450px in height; please take those dimensions into account when submitting the files) and a short video presentation of the idea (not exceeding 5 minutes), as well as a presentation of their body of work (portfolio, not exceeding 5 pages).

The deadline for all submissions is 31 March 2021 Please send your submissions to: open.call@kopernik.org.pl in Polish, German, or English. We also accept group submissions - in this case the prize will be divided proportionally. You can submit more than one project.

The competition offers EUR 5000 for the implementation of the victorious entries (2 x EUR 2500, one project one from Poland and from Austria) – the amount should also cover costs of transport to and from the Copernicus Science Centre, including potential transport insurance (insurance during the exhibition is covered by the Copernicus Science Centre), as well as a EUR 5000 prize for their authors (2 x EUR 2500, one project from Poland and one from Austria).

A second prize will also be awarded in the amount of EUR 2000 (2 x EUR 1000, one project from Poland and one from Austria).

Submissions must be scientifically viable, they cannot reference theories generally considered to be pseudo-scientific, or unethical activities (e.g. greenwashing). The organizers reserve the right to bar entries that do not meet those requirements from the competition. The winning submissions will be selected by a jury comprised of the curators of the Przemiany Festival, the Austrian Cultural Forum, and an independent expert.

We invite you to submit your project and to experiment!

By submitting your project to the competition you consent to its publication (description, illustrations and/or video) at the Austrian Cultural Forum website, in the ACF newsletter and on ACF social media Facebook, Instagram, and Twitter), as well as on the competition subpage of the www.kopernik.org.pl website, and consent to its potential use (in full or in part) on the Copernicus Science Centre and Przemiany Festival social media (Facebook and Instagram), and in internal and external CSC newsletters about the 11th Przemiany Festival.