Pokazać – Przekazać 2022

Inni to także my. Różnorodność jako potencjał społeczny i wyzwanie dla edukacji

Inni to także my. Różnorodność jako potencjał społeczny i wyzwanie dla edukacji. Tak brzmi tytuł tegorocznej konferencji Pokazać – Przekazać, która odbędzie się 26 i 27 sierpnia w Centrum Nauki Kopernik. W trakcie wydarzenia – obejmującego wykłady, panele, grupy dyskusyjne, warsztaty, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami oraz giełdę inicjatyw – wspólnie z przedstawicielami różnych środowisk spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania dotyczące edukacji włączającej.

ZOBACZ PROGRAM (plik pdf)

Sprawdź regulamin udziału w konferencji (plik pdf)

Spotkamy się w szerokim gronie nauczycieli, edukatorów, trenerów, asystentów kulturowych i językowych, dyrektorów placówek oświatowych, naukowców, młodzieży oraz przedstawicieli trzeciego sektora i międzynarodowych organizacji. Na konferencji dyskutować będziemy o tym, jak gwałtownie rosnąca różnorodność kulturowa, językowa i społeczno-ekonomiczna wpływa na zmianę działań edukacyjnych w kierunku praktyk włączających wszystkie, bez wyjątku, osoby uczące się.

Kluczowi mówcy

Wykład inaugurujący konferencję 26.08 wygłosi dr Urszula Markowska-Manista, adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W sobotę 27.08 konferencję otworzy rozmowa ekspertów: prof. Małgorzaty Żytko, pedagoga, pracownika naukowego Wydziału Pedagogicznego UW, członek ATEE z prof. Jackiem Pyżalskim, pracownikiem naukowym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przeczytaj więcej o mówcach

Kluczowe pytania

Konferencja Pokazać – Przekazać 2022 ma szczególne znaczenie. Przede wszystkim ze względu na aktualną sytuację geopolityczną związaną z wojną na Ukrainie, ale też potężne ruchy migracyjne oraz ze względu na długotrwałe doświadczenie nauki hybrydowej w czasie pandemii Covid-19. Te trzy zjawiska leżą u podstaw utraty spójności społecznej, która prowadzić może do rozwarstwienia społecznego, a w rezultacie do wykluczenia osób uczących się ze środowisk defaworyzowanych. Aby podejście włączające uczynić fundamentem procesu kształcenia, nauczyciele i edukatorzy potrzebują wiedzy i odpowiednich kompetencji. Potrzebują ich też, by odpowiedzieć na wyzwania, jakie różnorodność stawia przed edukacją i wykorzystać ją do budowania społecznego potencjału.

Dlatego na konferencji, odbywającej się tuż przed nowym rokiem szkolnym, postawimy kilka kluczowych pytań:

  • Jak tworzyć optymalne warunki rozwoju dla wszystkich uczących się, tak by uwzględniały one podejście włączające i zarazem zróżnicowane indywidualne potrzeby społeczne i edukacyjne?
  • Jak projektować i moderować zajęcia edukacyjne (np. w szkole, muzeum, domu kultury, świetlicy) dostępne dla grup o wysokim poziomie różnorodności kulturowej, językowej i społecznej uczestników?
  • Jak łączyć ludzi o różnych, często niekompatybilnych, potrzebach edukacyjnych w ramach jednej społeczności szkolnej, instytucji kultury czy placówki edukacji poza formalnej?
  • W jaki sposób różnorodność, wielokulturowość i międzykulturowość wzbogacają naukę i środowisko uczenia się?
  • Jakie działania edukacyjne bardziej wykluczają, niż włączają wszystkie osoby uczące się?

Jednocześnie chcielibyśmy nadać edukacji włączającej szersze rozumienie. Zależy nam, by rozumiana była jako proces kształcenia, który wyposaża uczniów w kompetencje niezbędne do budowania w przyszłości społeczeństwa włączającego. W społeczeństwie takim różnorodność postrzegana jest jako kapitał społeczny i cywilizacyjny. Stąd ważne pytanie: jak, stosując podejście włączające, zarządzać różnorodnością w placówce edukacyjnej, by wydobyć drzemiący w niej potencjał?

Eksplorując powyższe zagadnienia, przyjrzymy się również rozwiązaniom sprawdzonym i rekomendowanym w innych krajach, a także wymienimy się doświadczeniami i wnioskami z ostatnich kilku miesięcy nauczania w wielokulturowych i wielojęzycznych klasach. Mamy nadzieję, że atrakcyjne, angażujące formaty zachęcą uczestników konferencji do gorących i owocnych dyskusji. Bardzo cieszymy się, że możemy zaprosić Państwa na konferencję w pełni stacjonarną. Mamy nadzieję, że sale Centrum konferencyjnego w Koperniku wypełnią się z końcem sierpnia po brzegi.

Program konferencji

Poznaj naszych mówców


 

Biała plansza z logotypami partnerów medialnych konferencji PP 2022: Wyborcza.pl Warszawa, Głos Nauczycielski, edunews.pl, Głos Pedagogiczny