Cele, zadania i efekty działań

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego, pracując nad edukacyjnymi innowacjami, łączy działania w sektorach nauki, edukacji i gospodarki. Tworzone produkty i rozwiązania edukacyjne oraz usługi badawcze odpowiadają na wyzwania XXI wieku.

W Polsce brakuje ośrodka, w którym można byłoby prowadzić badania nad procesami uczenia się i związane z nimi prace rozwojowe. Zapotrzebowanie w tym zakresie jest duże, głównie w branżach edukacyjnej i nowych technologii (producenci gier, zabawek, oprogramowania, pomocy edukacyjnych, aplikacji mobilnych, firmy szkoleniowe). PPK wypełni istniejącą lukę i będzie mieć duże znaczenie społeczno-gospodarcze.

W PPK korzystamy z dotychczasowego doświadczenia Centrum Nauki Kopernik w tworzeniu – w partnerstwach społecznych i biznesowych – produktów i rozwiązań edukacyjnych. W pracach PPK stosujemy mechanizmy szybkiego prototypowania  (rapid prototyping) i metodologii badań przez projektowanie (design based research). Kluczową rolę w efektywności podejmowanych przez nas działań odgrywa codzienny intensywny kontakt z użytkownikami proponowanych przez nas produktów i rozwiązań edukacyjnych, który ma miejsce w przestrzeni działań programowych CNK. To nasz unikalny „poligon doświadczalny”, w skali niedostępnej dla innych podmiotów.

Użyj strzałek do przechodzenia między zakładkami

Rozwój innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i komunikacji naukowej w edukacji STEAM, które wspierają kształcenie kompetencji XXI wieku.

 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze edukacji i komunikacji naukowej we współpracy z instytucjami naukowymi i badawczymi w Polsce i na świecie oraz innowacyjnymi firmami z obszaru nowych technologii.
  Rezultatem prac będą rozwiązania i produkty (np. scenariusze zajęć, narzędzia dydaktyczne, eksponaty) i rekomendacje (np. dotyczące stosowanych metod pracy), które we współpracy z przedsiębiorstwami będą upowszechniane na rynku i zastosowane w edukacji formalnej i nieformalnej.
 • Tworzenie rozwiązań naukowych i technologicznych wykorzystywanych przez firmy.
 • Tworzenie, testowanie i ewaluacja pomocy dydaktycznych (np. zestawów edukacyjnych, eksponatów) i formatów komunikacji naukowej do wykorzystania w edukacji szkolnej i pozaszkolnej, w tym standardów wyposażenia szkolnych pracowni.
 • Wsparcie we wprowadzaniu w życie rozwiązań powstałych w wyniku prac PPK, budowanie i wzmacnianie relacji między nauką a biznesem.
 • Prowadzenie szeroko zakrojonego programu badań i rozwoju kompetencji XXI wieku wśród nauczycieli i edukatorów, traktowanych jak twórczych partnerów w procesie rozwoju edukacji w dialogu ze środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi i biznesem.
 • Rozwój nowatorskich metod edukacyjnych, służących kształceniu praktycznemu, technicznemu i zawodowemu w oparciu o innowacyjne metody łączenia pracy manualnej oraz technologii cyfrowego projektowania i fabrykacji (np. modelu Fablab i Makerspace).
 • Aktywny rozwój, w kraju i za granicą, istniejących inicjatyw edukacyjnych, traktowanych jako laboratorium dobrych praktyk i sposób dyfuzji opracowanych w PPK nowych rozwiązań i wyników badań.

Rozwój prac z obszaru learning sciences (interdyscyplinarnych badań służących naukowemu zrozumieniu procesów uczenia się i roli, jaką odgrywają w nich obiekty i innowacje edukacyjne, oraz rozwojowi metodologii badań).

 • Rozwój kadry naukowej, rozumiany jako uzyskiwanie stopni naukowych, publikacji i rozpoznawalności naukowej w Polsce i za granicą.
 • Organizowanie seminariów, konferencji i spotkań wymiany dobrych praktyk, łączących różne środowiska i partnerów zaangażowanych w prowadzone prace.
 • Budowanie społeczności zaangażowanej w badania i rozwój procesów uczenia się oraz wspieranie i sieciowanie inicjatyw badawczych w obszarze procesów uczenia się.

W Polsce wciąż nie są prowadzone kompleksowe  badania motywacji ludzi do rozwijania zainteresowań i kompetencji STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Brakuje pogłębionej wiedzy na temat wpływu i skuteczności konkretnych metod oraz narzędzi edukacyjnych. Rozwój edukacji wymaga zarówno takich badań, jak i takiej wiedzy. PPK jest odpowiedzią na te wymagania. W Pracowni, w sposób systematyczny i kompleksowy, prowadzone będą badania dotyczące procesów poznawczych i mechanizmów uczenia się. Będą prototypowane i testowane innowacyjne produkty i rozwiązania edukacyjne dostosowane do polskiego kontekstu edukacyjnego. Powstałe produkty i rozwiązania będą komercjalizowane we współpracy z przedsiębiorstwami.

We wszystkich dziedzinach gospodarki wiedza staje się nie tylko atutem, ale także źródłem przewagi konkurencyjnej. Wzrost znaczenia wiedzy, rozwój sektora usług edukacyjnych, pomocy dydaktycznych i naukowych, coraz szersze wykorzystanie technologii informacyjnych to główne czynniki warunkujące popyt na usługi badawcze oraz produkty i rozwiązania edukacyjne, które zostaną wypracowane w PPK.

Powstające w PPK produkty i rozwiązania edukacyjne będą sprzyjać rozwojowi edukacji w zakresie STEAM i przyczyniać się do kształtowania kompetencji XXI wieku.

Interdyscyplinarny, łączący potencjał trzech sektorów zespół PPK, korzystając z infrastruktury B+R z czterema przestrzeniami badawczymi, stworzy nowe mechanizmy stymulacji, akceleracji i konkretyzacji działań na rynku edukacyjnym. Upowszechniając wiedzę i rekomendacje, PPK będzie wspierać podmioty gospodarcze w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i produktów edukacyjnych o niskim progu dostępności dla zróżnicowanych grup użytkowników; zarówno bezpośrednich – osób uczących się, jak edukatorów i nauczycieli.

Główne założenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego
 

Orientacja na zastosowania

Interdyscyplinarne badania oraz intensywna współpraca naukowców, badaczy i praktyków (nauczycieli, edukatorów, designerów, konstruktorów) i wykorzystanie bezpośrednich relacji z użytkownikami narzędzi edukacyjnych służą uzyskaniu wiedzy, która pozwoli rozwiązywać realne problemy i wyzwania dotyczące rozwoju kompetencji w obszarze STEAM.
 

Orientacja na wyniki gospodarcze
i społeczne

Tworzenie prototypów i produktów edukacyjnych w obszarze STEAM, które podlegając komercjalizacji i wdrożeniom, rozwijają i inspirują rynek edukacyjny w Polsce.
 

Multidyscyplinarność

Wykorzystanie metodologii , podejść, doświadczeń i  osiągnięć różnych dyscyplin naukowych w celu efektywnego rozwiązywania problemów i podejmowania wyzwań podczas prototypowania rozwiązań edukacyjnych.

Tworzenie, komercjalizacja i skalowanie rozwiązań i produktów edukacyjnych z obszaru nauki i technologii zintensyfikuje rozwój i zwiększy konkurencyjność Mazowsza i jego oddziaływanie na pozostałe regiony Polski. Instytucjonalizacja interdyscyplinarnych i międzysektorowych prac badawczo-rozwojowych, dostępność innowacyjnej przestrzeni, infrastruktury, kompetencji i programów pozwoli na:

 • wsparcie rozwoju nowoczesnego systemu edukacji, kształtującego postawy i kompetencje kluczowe dla funkcjonowania w XXI wieku;
 • opracowanie i sprawdzania w praktyce nowatorskich form i metod działań edukacyjnych;
 • wzrost zdolności przedsiębiorstw do komercjalizacji i wdrożeń rynkowych innowacyjnych produktów i usług;
 • utworzenie przestrzeni do współpracy ekspertów z różnych dziedzin nauki, edukacji i biznesu;
 • integrację środowisk, instytucji, ekspertów i działań prowadzących prace na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych wspierających proces rozwoju kompetencji XXI wieku;
 • zwiększenie innowacyjności tworzonych w regionie produktów edukacyjnych z obszaru STEAM i polepszenie zaplecza badawczego;
 • zwiększenie efektywności mechanizmów wdrożeń, komercjalizacji i skalowania powstających rozwiązań edukacyjnych z obszaru STEAM służących rozwojowi kompetencji XXI wieku.

Zadanie „Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Umowa w sprawie dotacji celowej ze środków M. St. Warszawy nr C/OM/VII/P3/99/U-263/2018-2021 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 27 690 101,00 PLN.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - zakochaj się w Warszawie

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - partnerzy