Bloom

BLOOM (Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovation) to projekt poświęcony upowszechnieniu wiedzy na temat biogospodarki. Ma na celu także zwiększenie zaangażowania różnych grup w planowanie i wdrażanie badań naukowych oraz rozwiązań praktycznych w tym obszarze.

Projekt Bloom

Strona internetowa Bloom

Jak to osiągnąć? Poprzez otwarty i krytyczny dialog pomiędzy obywatelami Europy, społeczeństwem obywatelskim, sieciami zajmującymi się innowacjami w biogospodarce, lokalnymi centrami badawczymi, sektorem biznesowym oraz instytucjami administracji publicznej na różnych szczeblach.

W Polsce, Holandii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii i Finlandii powstają grupy robocze, które określą wyzwania stojące przed wybranymi obszarami biogospodarki i proponują możliwe rozwiązania.

Biogospodarka pozwala tworzyć dobra i usługi, wykorzystując biologiczne zasoby odnawialne w sposób zrównoważony. W obszarze zainteresowań tej interdyscyplinarnej dziedziny gospodarki znajduje się:

  • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego,
  • prowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi,
  • zmniejszenie zależności od zasobów nieodnawialnych,
  • łagodzenie zmian klimatycznych i przystosowywanie się do nich,
  • tworzenie miejsc pracy i utrzymanie konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Polską edycję BLOOM koordynuje Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Nauki Kopernik. W ramach projektu powstała specjalna grupa robocza, która prowadzi szereg warsztatów kreatywnych oraz innych działań z zakresu komunikacji naukowej.